Liiton lausunnot

Liiton lausunnot

Vanhustyön keskusliitto antaa lausuntoja ja aloitteellisia kannanottoja vanhustenhuoltoon liittyvissä asioissa.

Pyydämme lähettämään lausuntopyynnöt osoitteeseen: vanhustyonkeskusliitto@vtkl.fi

Katso liiton antamat lausunnot ja kannanotot alta.

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta (4.1.2022)

Avoimuusrekisteriä koskeva lainsäädäntö: Parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietintö (31.1.2022)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (1.2.2022)

Pitkän korkotukimallin kehittämisen suuntaviivat (4.2.2022)

Asiantuntijakuuleminen ja lausuntopyyntö asiana HE 231/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi, 15.2. ja 16.2. (15.2.2022)

Lausunto vammaispalvelulain uudistamisesta (4.4.2022)

HE 14/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi, kirjallinen lausunto viim 14.4. ja kuuleminen 19.4.

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston esitykseksi Suomen digitaaliseksi kompassiksi, viim. 13.5.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta, 20.5.2022

Lausunto hallituksen esityksestä pitkän korkotukimallin kehittämisestä 28.6.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 pykälän muuttamisesta (30.8.2022)

Asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttaminen (31.8.2022)

Lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä (31.8.2022)

Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos, 15.9.2022

VTKL:n lausunto työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030) 13.10.2022

Lausunto Suomen romanipoliittinen ohjelmasta 2023-2030 31.10.2022

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (4.11.2022)

VTKL:n lausunto valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 35 §:n väliaikaisesta muuttamiseen (8.12.2022)

 • UM Raportin laatiminen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta
 • YM Luonnoksesta ohjeeksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta
 • Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta asiana KAA 2/2017 Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
 • VM Digituen toimintamalliehdotuksesta, AUTA-hankkeen loppuraportti
 • LVM muutosehdotuksista koskien ääni- ja tekstityspalveluita
 • Eduskunnan Hallintovaliokunta asiana HE 16/2018 laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollossa, asiantuntijakuuleminen ja lausunto 19.4.
 • STM Puheenvuoro ja lausunto ehdotuksesta asiakasmaksulain pykäliksi kuulemistilaisuudessa 20.4.
 • SOSTElle kommentit lausuntopyyntöön yhteisöjen verotukseen esitettävästä muutoksesta: tulolähdejakoa ehdotetaan poistettavaksi
 • Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta asiana HE 16/2018 laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollossa, asiantuntijakuuleminen ja lausunto
 • STM SOTE-keskuksia koskeviin malliasiakirjoihin liittyvä työpaja 29.5., asiantuntijakuuleminen
 • STM Asiakirjamalliluonnoksista; asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti ja suun terveydenhuolto
 • Oikeusministeriö: Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti
 • STM; Itsemääräämisoikeuslainsäädäntövalmistelu
 • Eduskunnan lakivaliokunta asiana HE 16/2018 laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollossa, asiantuntijakuuleminen ja lausunto
 • Ympäristöministeriö: Kommentit Esteetön rakennus ja ympäristö – suunnitteluoppaan käsikirjoituksesta

2015

 • Lausunto oikeusministeriölle yhdistyslain muuttamisehdotuksesta
 • VTKLn näkemyksiä julkisen palvelulupauksen kehittämiseen
 • Lausunto omaishoitoa ja perhehoitoa koskeviin valmistelussa oleviin lainsäädännön uudistuksiin
 • Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle eläkkeensaajien asumistuesta
 • Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valtion talousarviosta 2016
 • Lausunto ympäristövaliokunnalle, valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien talousarvioesitystä 2016 ja avustuksia korjaustoimintaan 2.10.2015
 • Lausunto YM:lle koskien erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamista, 17.9.2015
 • Lausunto TEMille hankintalain uudistuksesta koskevasta mietinnöstä 24.6.2015
 • Lausunto STM:lle vammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta raportista 17.6.2015
 • Lausunto Rakennustietosäätiölle 13.5.2015
 • Lausunto Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportista 7.5.2015
 • VTKLn näkemyksiä hyvästä hankinnasta 22.4.2015
 • Kannanotto ehdotuksesta sopimusomaishoitolaiksi STM
 • Lausunto STM:lle henkilöstömitoitusta koskevassa säädösvalmistelussa 13.2.2015
 • Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä perhehoitolaiksi 30.1.2015
 • Lausunto viestintävirastolle yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden arviointia koskevasta muistiosta 29.1.2015
 • Lausunto ympäristöministeriölle koskien asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista 21.1.2015.

2014

 • Kannanotto ehdotukseen rahapelitoimijoiden yhdistämisestä
 • VTKLn lausunto Valviran valtakunnallisesta valvontaohjelmasta 2015-2018
 • Lausunto THL omavalvontasuunnitelmaa koskevasta määräysehdotuksesta
 • Lausunto Rikosseuraamuslaitokselle vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita koskevasta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta
 • Kuuleminen sosiaali ja terveysvaliokunnan kokouksessa 21.11.2014 hallituksen esitys koskien lakimuutosta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
 • Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry:n näkemyksiä valmisteilla olevaan lakiin sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
 • Lausunto kirjallisessa kuulemisessa ikääntyneiden rikoksen uhrien palveluista
 • Kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa 31.10.2014 i sosiaalihuoltolainsäädännön uudistamisessa
 • Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
 • Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta
 • Luonnos hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Lausunto seksuaali ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta
 • Lausunto asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuudesta
 • Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä