Toiminnan taustaa ja tutkimuksia

Toiminnan taustaa ja tutkimuksia

Ystäväpiiri-toiminnan ja Ystäväpiiri-ohjaajakouluksen taustalla on Vanhustyön keskusliiton Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke, jota toteutettiin vuosina 2002–2006.

Hankkeessa tutkittiin suomalaisten iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä, sen yleisyyttä ja syitä sekä yksinäisyyden kokemuksen lievittymistä ryhmätoiminnan avulla. Hankkeen tutkimusjohtajana toimi professori Kaisu Pitkälä.

Tulosten perusteella toiminta

  • paransi yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten psyykkistä hyvinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä
  • vähensi merkittävästi sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä sekä niiden kustannuksia verrattuna kontrolliryhmään
  • aktivoi yksinäisyydestä kärsiviä ikäihmisiä sosiaalisesti

Lisätietoa esim.

Pitkälä K, Routasalo P, Kautiainen H, Tilvis RS. Effects of Psychosocial Group Rehabilitation on Health, Use of Health Care Services, and Mortality of Older Persons Suffering From Loneliness: A Randomized, Controlled Trial. Journal of Geronotology 2009:64,792-800.

Pitkälä KH, Routasalo P, Kautiainen H, Sintonen H, Tilvis RS.Effects of socially stimulating group intervention on lonely, older people’s cognition: a randomized, controlled trial. Am J Geriatr Psychiatry, Volume: 19, Issue: 7, Date: 2011 Jul , Pages: 654-63.

Routasalo PE, Pitkälä KH, Kautiainen H, Tilvis RS. Effects of psychosocial group rehabilitation on social functioning, loneliness and well-being of lonely, older people: randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing Feb2009, Vol. 65,2,297-305.

Savikko N, Routasalo P, Tilvis R, Pitkälä K. Psychosocial group rehabilitation for lonely older people: favourable processes and mediating factors of the intervention leading to alleviated loneliness. International Journal of Older People Nursing 2010 Mar 5 (1): 16-24.

Tutkimuksesta käytäntöön kehittämisprojekteilla

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen hyvien tulosten pohjalta Vanhustyön keskusliitto jatkoi psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen kehittämistä iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi. Toimintaa organisoitiin ja koulutukseen satsattiin. Vuodesta 2006 lähtien toimintaa toteutettiin kahdella RAY:n kolmivuotisella toiminta-avustuksella, jonka aikana kehitettiin Ystäväpiiri-koulutusmalli ja Ystäväpiiri-ryhmämalli sekä jalkautettiin toimintaa ympäri Suomea, yhteensä 40 paikkakunnalle. Projektipäällikkönä toimi Anu Jansson ja projektisuunnittelijana Tarja Ylimaa.

RAY:n toisessa projektiavustuksessa 2009-2011 toiminnan tavoitteena oli valtakunnallisen koulutus- ja ryhmätoiminnan ylläpitäminen sekä alueellisen ryhmänohjaajien tukimallin luominen. Alueohjaajat tukivat koulutettuja ohjaajia ja ryhmiin osallistuneita, järjestivät koulutuksia sekä koordinoivat Ystäväpiiri-toimintaa alueellaan.

Kela ja Vanhustyön keskusliitto tekivät yhteistyötä kuntoutushenkilöstön koulutuksen kehittämisessä ns. IKKU-hankkeessa 2009-2012. Anu Jansson ja Tarja Ylimaa suunnittelivat ja toteuttivat gerontologisen kuntoutuksen hankkeeseen palvelutuottajakohtaisen koulutuksen ja mentorohjauksen, jotka perustuivat Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen sekä Ystäväpiiri-toimintaan.

Tällä hetkellä Ystäväpiiri-toiminta on osa Vanhustyön keskusliiton jatkuvaa toimintaa, josta vastaa Tarja Ylimaa. Toiminnan tavoitteena on edistää yksinäisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta ryhmä- ja koulutustoiminnan sekä alueohjauksen avulla. Tärkeänä tavoitteena on myös yksinäisyyden ennaltaehkäisy.

Materiaalia