Toiminnan taustaa ja tutkimuksia

Toiminnan taustaa ja tutkimuksia

Ryhmäläisiä ja ohjaajia pöydän äärellä keskustelemassa.

Iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä lievittävää Ystäväpiiri-toimintaa on tutkittu, kehitetty, seurattu ja arvioitu huolellisesti jo lähes parinkymmenen vuoden ajan. Ystäväpiiri-ryhmämallin vaikuttavuus perustuu tutkittuun tietoon, ja mallia hyödynnetään parhaillaan myös kansainvälisessä yhteistyössä.

RECETAS tutkii luontoelämysten vaikutusta yksinäisyyteen

RECETAS on EU-rahoitteinen projekti (2021-2026), joka tutkii ja arvioi luontolähtöisiä sosiaalisia menetelmiä Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Australiassa. Tutkimus tarkastelee osallistujien terveyteen perustuvaa elämänlaatua ja yksinäisyyden kokemuksia Barcelonassa, Cuencassa (Ecuador), Helsingissä, Marseillessa, Melbournessa ja Prahassa.

Helsingin yliopisto osallistuu projektiin tutkimalla, lievittävätkö ryhmässä koetut luontoelämykset ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä. Vanhustyön keskusliitto tuo projektiin vaikuttavaksi todetun Ystäväpiiri-ryhmämallin, jota käytetään luontolähtöisen tutkimusintervention pohjana. Ystäväpiiri-mallin keskeiset elementit viedään projektin muihin toteutuskaupunkeihin koulutuksen avulla.

Lisätietoa: kirjoitus Gerontologia-lehdessä (Vol 36 Nro 2 (2022)) sekä RECETAS-projektin infograafi. 

Ystäväpiiri-toiminnan juuret ovat vahvasti tutkimuksessa

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeessa (2002-2006) tutkittiin suomalaisten iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä, sen yleisyyttä ja syitä sekä yksinäisyyden kokemuksen lievittymistä ryhmätoiminnan avulla. Hankkeen tutkimusjohtajana toimi professori Kaisu Pitkälä. Tulosten perusteella toiminta

  • paransi yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten psyykkistä hyvinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä
  • vähensi merkittävästi sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä sekä niiden kustannuksia verrattuna kontrolliryhmään
  • aktivoi yksinäisyydestä kärsiviä ikäihmisiä sosiaalisesti (Pitkälä ym. 2005)

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen hyvien tulosten pohjalta Vanhustyön keskusliitto on jatkanut psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen kehittämistä iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi. Vuodesta 2006 Ystäväpiiri-toimintaa kehitettiin aluksi RAY-rahoitteisina projekteina. Kela ja Vanhustyön keskusliitto tekivät myös yhteistyötä kuntoutushenkilöstön koulutuksen kehittämisessä IKKU-hankkeessa 2009-2012.

Ystäväpiiri-toiminta on ollut pitkään Vanhustyön keskusliiton jatkuvaa toimintaa, jota toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen varoin. Tavoitteena on vähentää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä sekä lisätä ryhmänohjausosaamista ryhmä- ja koulutustoiminnan sekä alueohjauksen avulla. Ystäväpiiri-toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan huolellisesti.

Ystäväpiiri-toiminnan arviointia ja seurantaa kuvaava kaavio.

Materiaalia