Ystäväpiiri-materiaalit

Ystäväpiiri-materiaalit

Jansson A (2020): Loneliness of older people in long-term care facilities. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, väestön terveyden tohtoriohjelma.

Jansson A, Savikko N & Pitkälä K (2018): Training professionals to implement a group model for alleviating loneliness among older people – 10-year follow-up study, Educational Gerontology.

Pietilä M & Saarenheimo M. Ilmeikäs arki -Tutkimus ikääntyneistä ihmisistä järjestöjen kehittämistoiminnassa. Eloisa Ikä -ohjelma, Vanhustyön keskusliitto. Sähköiset julkaisut

Jansson A.H, Muurinen S, Savikko N, Soini H, Suominen M.M, Kautiainen H, Pitkälä K.H. Loneliness in nursing homes and assisted living facilities: prevalence, associated factors and prognosis. Jour Nursing Home Res 2017;3:43-49

Jansson A, Ylimaa T, Helin S, Pitkälä K. Circle of Friends – Group Model Alleviating Loneliness. Poster Presentation IAGG-ER Dublin 2015, Social Gerontology, Fri. 24th April.

Pitkälä KH, Routasalo P, Kautiainen H, Sintonen H, Tilvis RS.Effects of socially stimulating group intervention on lonely, older people’s cognition: a randomized, controlled trial. Am J Geriatr Psychiatry, Volume: 19, Issue: 7, Date: 2011 Jul , Pages: 654-63.

Savikko N, Routasalo P, Tilvis R, Pitkälä K. Psychosocial group rehabilitation for lonely older people: favourable processes and mediating factors of the intervention leading to alleviated loneliness. International Journal of Older People Nursing 2010 Mar 5 (1): 16-24.

Routasalo PE, Pitkälä KH, Kautiainen H, Tilvis RS. Effects of psychosocial group rehabilitation on social functioning, loneliness and well-being of lonely, older people: randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing Feb2009, Vol. 65,2,297-305.

Pitkälä H, Routasalo P, Kautiainen H, Tilvis RS. Effects of Psychosocial Group Rehabilitation on Health, Use of Health Care Services, and Mortality of Older Persons Suffering From Loneliness: A Randomized, Controlled Trial. Journal of Geronotology 2009:64,792-800.

Opinnäytetyöt Ystäväpiiri-toiminnasta (aakkosjärj.)

Farin, Katja, Kämäräinen, Hanne & Luukkonen, Päivi. 2011. ”Ystävyys on kallein aarre, se ei sammu milloinkaan”. Ystäväpiiri-ryhmätoiminta palvelutalossa asuvien ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin tukena. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiala, toimintaterapian koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä. 

Jansson, Anu. 2012. Psykososiaalisen ryhmätoiminnan yhteys iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittymiseen ja ystävystymiseen. Tutkimus Ystäväpiiri-toiminnasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos. Gerontologia ja kansanterveys. Lue pro gradu -tutkielma tästä. 

Kannisto, Ulla & Usvajärvi, Riitta. 2008. Yksinäisyyden tunteen lievittyminen Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan tuloksena Janakkalassa – Tutkimus ryhmään osallistuneiden vanhusten kokemuksista. HAMKin opinnäytetyöjulkaisuja 1/2009. Hämeen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä. 

Kujala, Emma; Ylkänen, Pia. 2016. Yksinäisyyden kokeminen palveluasumisessa: Selvitys asukkaiden kokemasta yksinäisyydestä Iitin Ehtookodissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, vanhustyön koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä.

Laiho, Mirja & Rajala, Sisko. 2008. Elämyksiä yhdessä – sosiaalinen tuki vanhuksen kokemana. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Lehtonen, Mirva & Rytky, Heidi. 2007. Tiistairyhmä – jossa voisi yksinäisyyteen käpertynyt ehkä oieta. Itsensä yksinäiseksi tunteville ikääntyneille tarkoitetun Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen -toiminnan pilottikokeilu Jyväskylässä. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, toimintaterapian koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä. 

Lintilä, Janita. 2011. Vanhusten yksinäisyyden lievittäminen musiikin avulla tavoitteellisessa ryhmätoiminnassa. Opinnäytetyö. Metropolia-ammattikorkeakoulu, vanhustyön koulutusohjelma.

Lonkainen, Kirsti. 2009. Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen -toiminta muistisairaan ihmisen tukena. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Opinnäytetyö saatavilla Ystäväpiiri-toiminnan työntekijöiltä: ystavapiiri@vtkl.fi

Mervilä-Puhakka Katri. 2015. Ystäväpiiri-ryhmäläisten toimijuus omatoimisessa ryhmässä. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Geronomi AMK. Vanhustyön koulutusohjelma.

Pääkkö, Marjo. 2018. Etsivä työ ja sen ohjeistus
Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnassa. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä.

Salonen, Mirva & Vähätalo, Päivi. 2011. Ystäväpiiri-ryhmänohjaaminen vapaaehtoistyöntekijöiden näkökulmasta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä.