Sähköiset julkaisut

Maksuttomasti ladattavat julkaisut

Vanheneminen.fi 2018-2020

Vanhuuteen varautumisen haastattelututkimusraportti on tuotettu Vanhustyön keskusliiton Vanheneminen.fi-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on, että omaehtoinen vanhuuteen varautuminen yleistyy ja siihen on helposti saatavilla tietoa ja työvälineitä.

Haastattelututkimuksella selvitettiin, millaisia kokemuksia ihmisillä on varautumisesta, millaisissa tilanteissa he lähtevät varautumaan ja mikä saattaa estää tai edistää varautumista. Tutkimuksen teki Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Visa Rantanen.

Eloisa ikä -ohjelma 2012-2017

Eloisa Ikä -tutkimukseen (2013-2017) perustuvassa kirjassa tarkastellaan vanhuuskulttuurin ja -käsitysten muutoksia viime vuosikymmeninä, ikäihmisten yksinäisyyteen vaikuttamista, toimijuuden mahdollisuuksia, ryhmätoiminnan ulottuvuuksia, vapaaehtoistoiminnan merkityksiä sekä arjen paikallisuutta.

Ilmeikäs arki -Tutkimus ikääntyneistä ihmisistä järjestöjen kehittämistoiminnassa.
Eloisat helmet – Toimivia menetelmiä ikääntyneiden hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke 2002–2006

Hanke koostui kolmesta osa-alueesta: suomalaisten vanhusten yksinäisyys, iäkkäiden omaishoitajien tukeminen, järjestöjen rooli ja vanhustenhuollon solmukohdat.

Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus, raportti 14
Psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus, raportti 11

Unohtuuko vanhus? Anja Karvonen-Kälkäjän oikeustieteellinen väitöstutkimus

Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen asianosaissuhteista vanhuksen vaikuttamismahdollisuuden näkökulmasta

Perustuslain mukaiset lakisääteiset julkiset sosiaalipalvelut tulee turvata iäkkäälle henkilölle kaikissa olosuhteissa, tiivistelmä perustuen OTT Anja Karvonen-Kälkäjän kirjoittamaan väitöskirjaan ”Unohtuuko vanhus?”. Julkaisun tavoitteena on selvittää konkreettisella tavalla iäkkään henkilön lakisääteisten sosiaalipalvelujen perustuslainmukaisuus sekä riittävien ja oikeaaikaisten osiaalipalvelujen tuottaminen ikääntyvälle väestölle.

Elämänkulku ja ikäpolvet -hanke

Ikäpolvien taju – Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa
Marja Saarenheimo, Minna Pietilä, Sonja Maununaho, Arto Tiihonen ja Pertti Pohjolainen

Kirja kokoaa yhteen hankkeen tutkimusosuuden keskeiset tulokset sekä joukon yleisempiä pohdintoja ihmisten ikään ja ikääntymiseen liittyvistä kokemuksista ja arkikäsityksistä, elämänkulun muuttu- vista jäsennyksistä sekä ikäpolvista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Vanhustyön keskusliiton julkaisuja 2014.

Neljän polven treffit. Ikäpolvitoiminnan opas
Marja Saarenheimo (toim.)

Tästä Elämänkulku ja ikäpolvet -hankkeen tuottamasta ikäpolvitoiminnan oppaasta löydät esimerkkejä ja vinkkejä Neljän polven treffien järjestämiseksi seurassasi, kylässäsi, koulussasi tai missä tahansa toimitkin. Vanhustyön keskusliiton julkaisuja 2014.

MielenMuutos -tutkimus- ja kehittämishanke

MielenMuutos pitkäaikaishoidossa
Ulla Eloniemi-Sulkava  ja Niina Savikko (toim.)

Käytösoireiden hoidosta muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen.
Vanhustyön keskusliiton julkaisuja 2011.

MielenMuutos masennuksen hoidossa
Marja Saarenheimo  ja Minna Pietilä (toim.)

Mielialaongelmista kärsivien iäkkäiden ihmisten prykososiaalinen tukeminen.
Vanhustyön keskusliiton julkaisuja 2011.

Vapaaehtoisena vuodeosastolla – Etnografinen tutkimus vanhusten ja vapaaehtoisten kohtaamisesta

Anne Hartikainen, väitöskirja, Helsingin yliopisto yhteiskuntapolitiikan laitos 2009. Kuvaus vanhusten ja vapaaehtoisten kohtaamisesta Keravan terveyskeskuksen pitkäaikaishoidon vuodeosastolla.