Liitto

Vanhustyön keskusliitto

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön ja vanhuusalan järjestö, joka toteuttaa vanhuuspoliittista vaikuttamista ja yli 300 jäsenensä edunvalvontaa ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi.

Vanhustyön keskusliiton strategia 2023-2025: Arvokas vanhuus on ihmisoikeus.

Liiton tarkoituksena on edistää vanhusten ja ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä parantaa heidän elinolojaan ja arjen turvallisuutta. Liitto edistää myös ikääntyvän väestön vanhuuteen varautumista.

Vanhustyön keskusliitto vaikuttaa monipuolisesti ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen osallistumalla lainsäädännön valmisteluun, tekemällä kannanottoja ja työskentelemällä eri organisaatioiden työryhmissä. Liitto on toimijana mukana mm. hallituksen kärkihankkeissa.

Liitto osallistuu vanhustyön järjestönä lainsäädännön valmisteluun, valtionhallinnon toimikunta- ja työryhmätyöhön sekä jäsenenä valtakunnallisten yhteistyöjärjestöjen (mm. STEA, SOSTE, EK:n hyvinvointialan liitto HALI) toimintaan. Lisäksi liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä monien ministeriöiden, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä viranomaisten kanssa ja antaa lausuntoja ja aloitteellisia kannanottoja vanhustenhuoltoon  ja vanhustyöhön sekä yleisesti iäkkäisiin liittyvissä asioissa.

Liitto toimii jäsenyhteisöjensä edunvalvojana ja tukee jäsenistöään tarjoamalla runsaasti ja laaja-alaisesti erilaista koulutusta, ajantasaista tietoa, ohjausta ja neuvontaa toiminnan kehittämiseen sekä verkostoja tiedon ja kokemusten jakamiseen. Liiton jäseninä on järjestöjä ja yhteisöjä eri puolilta Suomea. Jäseninä on sekä paikallisia että valtakunnallisia toimijoita, jotka tekevät monipuolista ja laadukasta työtä ikääntyneiden ihmisten hyväksi.

Liiton hallintoon osallistuu hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kautta laaja valtakunnallisten ja paikallisten asiantuntijoiden joukko.

Vanhustenviikko on maamme vanhimpia teemaviikkoja. Liitto kannustaa yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään toimintaa ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla ja tuottaa runsaasti materiaalia Vanhustenviikon tapahtumien ideointiin. Liitto järjestää vuosittain valtakunnallisen Vanhustenviikon pääjuhlan sekä muita merkittäviä vanhuusalan tapahtumia.

Liitto julkaisee Vanhustyö-lehteä, joka tarjoaa laajan tietopaketin ajankohtaisista ikääntymiseen, vanhustyöhön ja vanhuusalaan liittyvistä asioista sekä virikkeitä työn kehittämiseksi vanhustyön ammattilaisille ja päättäjille.

Toimintamuotomme: