Aiemmat kehittämishankkeet

Aiemmat kehittämishankkeet

Alla listaus Vanhustyön keskusliiton kehittämishankkeista, joita on toteutettu 2000-luvulla. Kehittämishankkeiden tuloksia on juurrutettu ja juurrutetaan käytäntöön mm. tiedotuksen, koulutuksen ja neuvonnan kautta.

Kotiturva-hanke (2015 – 2018) on ikääntyneiden ihmisten kodin arkeen suunnattu käytännönläheinen hanke, jossa luotiin uusia ohjaus- ja yhteistyötapoja teknologian käyttöönottamiseen ja käyttöön asumisen tukena. Hankkeessa hyödynnettiin KÄKÄTE -projektin (Käyttäjälle kätevää teknologiaa -projekti 2010–2014), kokemuksia, tietoja sekä  projektissa tuotettuja julkaisuja.

Kotiturva -hankkeen tavoitteena oli, että ikääntyneet ihmiset osaavat hyödyntää teknologiaa entistä paremmin ja ottaa erilaisia laitteita oikeasti käyttöön. Hankkeessa tuettiin ja opastettiin sekä ikääntyneitä ihmisiä että ikääntyneiden ihmisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja käytössä.

Vanhustyön keskusliitto oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tiedekeskus Heurekan kanssa ”Dialogi ajassa – vanhenemisen taito” -näyttelyä. Näyttelyssä pohdittiin ikääntymistä ja vanhuutta eri näkökulmista. Näyttely avautui 1.10.2016 ja se oli avoinna 15. tammikuuta 2017 asti.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää Heurekan Dialogi ajassa -näyttelyssä työskennelleiden dialogioppaiden työskentelyyn liittyneitä motivaatiotekijöitä sekä kokemuksia näyttelyoppaana. Lisäksi selvitetettiin oppaiksi valikoituneiden kokemuksia omasta vanhenemisestaan.

Kuolevan hyvä hoito – yhteinen vastuumme on valtakunnallinen saattohoidon hanke, jota toteutettiin Yhteisvastuukeräyksen varoin v. 2015 – 2017. Vanhustyön keskusliitto osallistui yhteistyökumppanina tähän hankkeeseen.

Eloisa ikä oli STEAn avustusohjelma (2012–2017) ikäihmisten arjen parantamiseksi. Ohjelman lähtökohtana olivat senioreiden omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta.

Ohjelmalla lisättiin ikäihmisten osallisuutta järjestämällä monimuotoista yhteisöllistä toimintaa, vertaistoimintaa ja toiminnallisia ryhmiä kuten esimerkiksi taide- ja kulttuuripainotteisia ryhmiä. Ohjelmassa kehitettiin yhteistyömalleja, joiden avulla vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia, tunnistetaan arkea uhkaavia ongelmia ajoissa ja autetaan jo ongelmia kohdanneita.

Eloisa ikä -ohjelma verkotti ikäihmisten parissa työskenteleviä järjestöjä sekä kunnallisia ja muita paikallisia toimijoita. Ohjelmalla pyrittiin lisäksi vaikuttamaan yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi. Ohjelma nosti esille ikäihmisten moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Tutustu Eloisa Ikä hankkeen helmiin

Seniorit surffaa – nettiopastaja auttaa -hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen toimintamalli ikääntyneiden ihmisten tietotekniikkataitojen edistämiseksi vapaaehtoisen vertaistuen avulla. Kolmevuotista (2014-2016) hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Hankkeessa tuotettiin toimintamalli nettiopastuksen käynnistämiseksi. Lisäksi tuotettiin opastusmateriaalia sekä videoina että tulostettavassa muodossa sekä ikääntyneiden ihmisten itsenäiseen käyttöön että vertaisopastuksissa hyödynnettäväksi. Aineistosta löytyy myös videoita tietotekniikan käytön rohkaisemiseen ja motivointiin.

Hankkeesta tuli Vanhustyön keskusliiton pysyvää SeniorSur -toimintaa. Lue lisää SeniorSurfin sivuilta seniorsurf.fi

Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteisprojektissa selvitettiin, miten teknologia voi toimia ikäihmisten kotona asumisen ja vanhustyön apuna. Tavoitteena oli vahvistaa käyttäjänäkökulmaa teknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa ikääntyneille. Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) kokosi ikäteknologia-alan verkostoa ja kehitti yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Kehittämistyön lähtökohtana olivat ikäihmisten mielipiteet ja tarpeet. Hankkeessa tuotettiin Käyttäjälle kätevä teknologia -malleja eli kuvauksia siitä, miten ikääntyneen omatoimista arjen sujumista ja toimintakykyä tuetaan teknologian avulla.

Lue lisää projektin tuloksista

Elämänkulku ja ikäpolvet -tutkimus- ja kehittämishankkeessa (2011-13) ikäpolvien välisiä suhteita ja niiden jännitteitä sekä mahdollisuuksia kaventaa ikäryhmien välisiä kuiluja.

Hanke tuotti kaksi julkaisua. Ikäpolvien taju – Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassakokoaa yhteen hankkeen tutkimus- osuuden keskeiset tulokset sekä joukon yleisempiä pohdintoja ihmisten ikään ja ikääntymiseen liittyvistä kokemuksista ja arkikäsityksistä, elämänkulun muuttuvista jäsennyksistä sekä ikäpolvista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta.

Neljän polven treffit – Ikäpolvitoiminnan opas on suunnattu kaikille eri-ikäisten yhteistoiminnasta kiinnostuneille tai sitä suunnitteleville toimijoille. Oppaassa pohditaan ikäpolvi- toiminnan mahdollisuuksia ja tuetaan niitä käytännönläheisten toimintaesimerkkien ja -vinkkien avulla.

Vanhustyön keskusliitossa on toteutettu jo pitkään yksinäisyyden vähentämiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke oli Suomessa ainutlaatuinen kokonaisuus yksinäisyyden vähentämisen saralla.

Hankkeesta juurtunut Ystäväpiiri-toiminta puolestaan on malli, jonka keskeisenä tavoitteena on iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden kokemusten lievittäminen.

Lue lisää