Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt

Julkaisemme tällä sivulla Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta tehtyjä ja ohjaamia opinnäytetöitä.

Opinnäytetyöt Senioritoiminnasta

Härkönen, Anne ja Pintamo-Kenttälä, Tiina (2023): Vahvikelinjan merkitys ikääntyneille soittajille. Opinnäytetyö, Vanhustyön koulutusohjelma, Lapin ammattikorkeakoulu. Lue opinnäytetyö tästä.

Lehtonen, Viivi ja Vuorilehto, Hannele (2023): Vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyys vapaaehtoisille – Vahvikelinjan vapaaehtoisten kokemuksia. Opinnäytetyö, Sosionomikoulutus, Aikuissosiaalityö, Turku AMK. Lue opinnäytetyö tästä.

Leppäkoski, Piia (2023): Osallisuutta ja hyvinvointia ikääntyneille etäryhmästä. Opinnäytetyö. Laurea. Lue opinnäytetyö tästä.

Päärni, Jari (2023): Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminnan ryhmätoiminnan vaikutus vanhusten hyvinvointiin – Lisääntyykö mielekäs arki? Opinnäytetyö, Hyvinvointialan analytiikka, Lapin ammattikorkeakoulu. Lue opinnäytetyö tästä.

Opinnäytetyöt Ystäväpiiri-toiminnasta (aakkosjärj.)

Farin, Katja, Kämäräinen, Hanne & Luukkonen, Päivi. 2011. ”Ystävyys on kallein aarre, se ei sammu milloinkaan”. Ystäväpiiri-ryhmätoiminta palvelutalossa asuvien ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin tukena. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiala, toimintaterapian koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä. 

Jansson, Anu. 2012. Psykososiaalisen ryhmätoiminnan yhteys iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittymiseen ja ystävystymiseen. Tutkimus Ystäväpiiri-toiminnasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos. Gerontologia ja kansanterveys. Lue pro gradu -tutkielma tästä. 

Kannisto, Ulla & Usvajärvi, Riitta. 2008. Yksinäisyyden tunteen lievittyminen Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan tuloksena Janakkalassa – Tutkimus ryhmään osallistuneiden vanhusten kokemuksista. HAMKin opinnäytetyöjulkaisuja 1/2009. Hämeen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä. 

Kujala, Emma; Ylkänen, Pia. 2016. Yksinäisyyden kokeminen palveluasumisessa: Selvitys asukkaiden kokemasta yksinäisyydestä Iitin Ehtookodissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, vanhustyön koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä.

Laiho, Mirja & Rajala, Sisko. 2008. Elämyksiä yhdessä – sosiaalinen tuki vanhuksen kokemana. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Lehtonen, Mirva & Rytky, Heidi. 2007. Tiistairyhmä – jossa voisi yksinäisyyteen käpertynyt ehkä oieta. Itsensä yksinäiseksi tunteville ikääntyneille tarkoitetun Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen -toiminnan pilottikokeilu Jyväskylässä. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, toimintaterapian koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä. 

Lintilä, Janita. 2011. Vanhusten yksinäisyyden lievittäminen musiikin avulla tavoitteellisessa ryhmätoiminnassa. Opinnäytetyö. Metropolia-ammattikorkeakoulu, vanhustyön koulutusohjelma.

Lonkainen, Kirsti. 2009. Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen -toiminta muistisairaan ihmisen tukena. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Opinnäytetyö saatavilla Ystäväpiiri-toiminnan työntekijöiltä: ystavapiiri@vtkl.fi

Mervilä-Puhakka Katri. 2015. Ystäväpiiri-ryhmäläisten toimijuus omatoimisessa ryhmässä. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Geronomi AMK. Vanhustyön koulutusohjelma.

Pääkkö, Marjo. 2018. Etsivä työ ja sen ohjeistus Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnassa. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä.

Salonen, Mirva & Vähätalo, Päivi. 2011. Ystäväpiiri-ryhmänohjaaminen vapaaehtoistyöntekijöiden näkökulmasta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä.

Opinnäytetyöt Omahoitovalmennus-toiminnasta

Tölli, H. 2023. Elämäntyytyväisyys ja siihen yhteydessä olevat tekijät Omahoitovalmennukseen osallistuneilla: artikkelimuotoinen opinnäytetyö. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Sosiaali ja terveysala (ylempi AMK), Ikääntymisen asiantuntija. Lue opinnäytetyö tästä.

Rautiainen, L. 2021. Iäkäs pariskunta uuden elämäntilanteen kynnyksellä – varhaisvaiheessa olevien muistisairaiden ja heidän puolisoidensa kokemuksia Omahoitovalmennus-ryhmästä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos. Gerontologia ja kansanterveys. Lue Pro gradu tästä.

Pulli, N. 2020. Muistisairaiden ja heidän puolisoidensa kokemuksia Omahoitovalmennus-toiminnasta. Lapin Ammattikorkeakoulu, sosiaali- terveys ja liikunta-ala, Hyvinvointiosaamisen johtaminen. Terveydenhoitaja (ylempi AMK).

Opinnäytetyöt Korjausneuvonta-toiminnasta

Sanna Kanervo. 2015. Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta ikääntyneiden kotona asumisen ja esteettömyyden edistäjänä. Opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu, kuntoutuksen ohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä.

Esa Kirvesniemi. 2014. Vanhusten asuntojen korjausavustusjärjestelmän toimivuus. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu, rakennustekniikka, rakennustuotanto. Lue opinnäytetyö tästä.