Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Vanhustyön keskusliitossa

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä ja toiminnassamme tietosuojalainsäädäntöä ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) mukaisia tietosuojaperiaatteita. Kiinnitämme toiminnassamme erityistä huomioita tietojen salassapitoon ja tietoturvaan.

Jokaisella meistä on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa henkilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia toimintamme toteuttamiseksi. Tietojen kerääminen perustuu henkilön suostumukseen tai muuhun lainsäädännön mukaiseen käsittelyperusteeseen.

Käsittelemme henkilötietoja eri toimintojemme toteuttamiseksi.

Olemme laatineet eri toimintakokonaisuuksille erilliset tietosuojaselosteet. Löydät yleistä toimintaamme koskevat selosteet tältä sivulta tekstin jälkeen. Kerromme tietosuojaselosteissa tarkemmin muun muassa, mitä henkilötietoja keräämme, mihin oikeusperusteeseen tietojen kerääminen perustuu ja miten kauan säilytämme henkilötietoja.

Miten suojaamme henkilötietoja

Käytämme asianmukaisia organisatorisia tai teknisiä toimia varmistaaksemme henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden.

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä liiton työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoa työtehtäviensä hoitamisessa. Koulutamme säännöllisesti henkilökuntaamme tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyksi kutsutaan henkilöä, jota henkilötieto koskee.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteessa kerrottuun yhteyshenkilöön, jos haluat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tai jos haluat käyttää esimerkiksi pyytää tietojesi korjaamista tai poistamista.

Yhteyshenkilömme tietosuoja-asioissa

Tietosuojaselosteissa kerromme kunkin toiminnon yhteyshenkilön ja hänen yhteystietonsa.

Tietosuojaselosteet

Liiton eri toimintojen tietosuojaselosteet löytyvät alla olevasta valikosta.

1 Rekisterin nimi

Vanhustyön keskusliiton jäsenrekisteri.

2 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
Y-tunnus 0215403–8
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
www.vtkl.fi

Eva Korkiamäki, järjestöjohtaja
eva.korkiamaki(at)vtkl.fi
puh. 045 228 0090

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröidyt ovat liiton jäsenyhteisöjen luottamushenkilöitä, jäsenyhteisön edustajia tai työntekijöitä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • liiton ja jäsenpalveluiden, ja yhteydenpidon toteuttaminen ja niistä tiedottaminen
 • jäsentilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäminen
 • jäsenuutiskirjeen lähettäminen
 • tilastojen ja kyselyiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 • lainsäädännölliseen velvoitteeseen jäsenrekisterin ylläpidon osalta
 • suostumukseen jäsenyhteisöjen luottamushenkilöiden tai muiden työntekijöiden osalta

4 Kerättävät henkilötiedot

Vanhustyön keskusliitto käsittelee seuraavia jäsenyhteisöjen edustajien tai yhteyshenkilöiden henkilötietoja:

 • nimitiedot, tehtävänimike, asiointikieli
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero)
 • yhteisöä koskevat tiedot (y-tunnus, yhteystiedot, jäsenyyden kesto, jäsenlaji, jäsenmaksutieto)
 • tietyn jäsentilaisuuden järjestelyihin liittyvät henkilön erityistiedot, kuten ruokavaliotieto tai esteettömyyttä koskevat tiedot

5 Rekisterin tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä.

Tietoja voidaan lisäksi kerätä tai päivittää tässä selosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten julkisista lähteistä, kuten jäsenyhteisön verkkosivut, ja yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä.

6 Tietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja ei siirretä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja jäsenrekisteriä ja jäsenpalveluita hoitavat henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Mahdolliset manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

8 Tietojen säilytys

Jäsenyhteisöjen ja niiden edustajien henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan huomioon ottaen lainsäädännön vaatimukset.

Jäsenkirjeen tilaajien henkilötietoja säilytetään uutiskirjeen tilauksen voimassaoloajan. Jäsentilaisuuksiin sekä -tapahtumiin osallistuneiden tietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan säännöllisesti lainsäädäntö huomioiden ja tiedot poistetaan viimeistään kaksi vuotta tapahtuman tai tilaisuuden järjestämisvuoden jälkeen. Vanhentuneet tai tarpeettomat tiedot poistetaan vuosittain.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy käsiteltyihin tietoihin
 • pyytää tietojensa oikaisua ja poistoa
 • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella

Pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.

10 Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle (linkki Tietosuojavaltuutetun sivulle).

11 Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 21.8.2023.

1 Rekisterinpitäjä ja toiminnan yhteyshenkilö

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
Y-tunnus 0215403–8
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Jukka Laakso, korjausneuvonnan päällikkö
jukka.laakso@vtkl.fi, puh. 040 502 3807

2 Rekisterin nimi

Korjausneuvonnan asiakasrekisteri.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Vanhustyön keskusliitto käsittelee henkilötietoja, jotka ovat tarpeen ja välttämättömiä asiakkaan kodin korjaus- tai muutostarpeiden – ja töiden kartoittamisessa, sekä suunnittelua ja toteuttamista ja korjausavustuksia koskevassa neuvonnassa ja ohjauksessa. Tietoja voidaan käyttää myös toiminnan tilastointiin, kehittämiseen ja arviointiin.

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai oikeutettuun etuun (puhelinneuvonta ennen asiakkuuden ja suostumuksen alkamisesta).

4 Kerättävät henkilötiedot

Rekisteröidyiltä voidaan kerätä seuraavia tietoja

 • Perustiedot: nimi, syntymäaika tai henkilötunnus
 • Yhteystiedot: postiosoite, puhelin, sähköpostiosoite
 • Tiedot läheisistä: puolison tai lasten nimi ja yhteystiedot
 • Asiakkaan toimintakykyä kuvaavat välttämättömät tiedot kuten tiedot ja lausunnot terveydentilasta
 • Korjaus- tai muutostöitä koskevan mahdollisen avustushakemuksen tekemisessä välttämättömät, viranomaisen tai muun avustuksia myöntävien tahojen edellyttämät tiedot kuten asiakkaan tulo-, omaisuus- ja verotiedot, veteraanijärjestöjen jäsentiedot, sotapalvelustiedot, sotilaspassin tiedot, kiinteistöä ja sen omistusta koskevat tiedot, rakennusta koskevat piirustukset ja työsuunnitelmat, asiakkaan pankkiyhteystieto

5 Tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

6 Tietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille eikä siirretä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen luovutukset avustuksien myöntäville tahoille sovitaan asiakkaan kanssa erikseen ja luovutus perustuu silloin asiakkaan suostumukseen.

7 Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään enintään 5 vuotta asiointivuoden päättymisestä lukien, ellei asiakas peruuta suostumusta sitä ennen.

Puhelinneuvonnassa mahdollisesti kerätyt tiedot poistetaan viimeistään asiointivuotta seuraavan vuoden aikana.

8 Tietojen suojaus

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, joissa käytetään sekä teknisiä että organisatorisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • saada pääsy itseään koskeviin tietoihin ja saada jäljennökset tiedoista, ellei ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta
 • pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot
 • poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) tai oikeus peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn, jolloin tiedot poistetaan
 • rajoittaa tietojen käsittelyä, jos käsiteltävät tiedot ovat rekisteröidyn mielestä virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai rekisteröity on vastustanut niiden käsittelyä

Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

10 Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle puh. nro 029 5666 700, osoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

1 Käsiteltävät henkilötiedot

Omahoitovalmennus-toiminnassa käsitellään seuraavien henkilöiden tietoja:

 • Omahoitovalmennus-ohjaajakoulutukseen hakijat ja osallistujat
 • Omahoitovalmennus-ohjaajat ja kouluttajat
 • Omahoitovalmennus -kokemusasiantuntijat
 • Omahoitovalmennusta itsenäisesti jatkavat ryhmäläiset

2 Rekisterinpitäjä ja toiminnan yhteyshenkilö

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
Y-tunnus 0215403–8
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Laura Rautiainen, Omahoitovalmennus, vastaava alueohjaaja
laura.rautiainen(a)vktl.fi, puh. 050 317 2562

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Vanhustyön keskusliitto käsittelee henkilötietoja, jotka ovat tarpeen ja välttämättömiä Omahoitovalmennus-toiminnan toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • Omahoitovalmennus-koulutusten, tapahtumien ja täydennyskoulutusten järjestäminen
 • Koulutuksista ja toiminnasta tiedottaminen ja yhteydenpito toiminnan piirissä oleviin henkilöihin
 • Toiminnan tilastointi, kehittäminen ja arviointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohtaan rekisteröidyn suostumus ja oikeutettuun etuun huolehtia palkkioiden maksamisesta ja kirjanpidosta.

4 Kerättävät henkilötiedot

Kaikilta rekisteröidyiltä kerätään seuraavia tietoja

 • Perustiedot: nimi, syntymävuosi
 • Yhteystiedot: postiosoite, puhelin, sähköpostiosoite
 • Taustaorganisaation nimi (työnantaja tai vapaaehtoistyön taho)
 • Erityisruokavaliotiedot, muut tapahtumiin osallistumiseen vaikuttavat seikat

Omahoitovalmennus-ohjaajakoulutukseen hakijat:

 • koulutus- tai osaamistaustatiedot

Omahoitovalmennus -koulutuksen käyneet ohjaajat:

 • koulutusvuosi ja asuinpaikkakunta

Omahoitovalmennus–kouluttajat ja kokemusasiantuntijat:

 • Palkkioiden maksua varten tarvittavat tiedot

Omahoitovalmennus-kokemusasiantuntijat:

 • ryhmään osallistumisvuosi, perehdyttämisajankohta, palkkioiden maksua varten tarvittavat tiedot

5 Tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

6 Tietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille eikä siirretä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Tietojen säilytysaika

Tietoja voidaan säilyttää toimintaan osallistumisen päätyttyä (ellei suostumusta peruuteta sitä ennen):

 • ohjaajakoulutukseen hakijoiden tietoja 12 kuukautta hakemuksen saapumisesta
 • ohjaajien ja kouluttajien tietoja enintään kymmenen vuotta
 • kokemusasiantuntijoiden tietoja kaksi vuotta
 • Omahoitovalmennusta itsenäisesti jatkavat ryhmäläisten tietoja viisi vuotta

Tiettyä koulutusta tai tapahtumaa koskevat ruokavalio- tai muut osallistumista koskevat tiedot poistetaan koulutuksen tai tapahtuman jälkeen.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • saada pääsy itseään koskeviin tietoihin ja saada jäljennökset tiedoista, ellei ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta
 • pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot
 • poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) tai oikeus peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn, jolloin tiedot poistetaan
 • rajoittaa tietojen käsittelyä, jos käsiteltävät tiedot ovat rekisteröidyn mielestä virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai rekisteröity on vastustanut niiden käsittelyä

Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

9 Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle.

Linkki Tietosuojavaltuutetun toimiston sivulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinnumero on 029 5666 700, osoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

SeniorSurf-toiminnan tietosuojaselostetta ylläpidetään sivustolla seniorsurf.fi.

Linkki SeniorSurfin tietosuojaselosteeseen

1 Käsiteltävät henkilötiedot

Vahvikelinjan toiminnassa käsitellään seuraavien henkilöiden tietoja:

 • Vahvikelinjan vapaaehtoistoimintaan mukaan hakevat ja osallistuvat henkilöt

2 Rekisterinpitäjä ja toiminnan yhteyshenkilö

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry (Y-tunnus 0215403–8)
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Outi Hellsten hankekoordinaattori
outi.hellsten(a)vktl.fi, puh. 050 5145 711

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Vanhustyön keskusliitto käsittelee henkilötietoja, jotka ovat tarpeen ja välttämättömiä Vahvikelinjan toiminnan toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • Vahvikelinjan verkkohakemukset, haastatteluiden, koulutusten ja täydennyskoulutusten järjestäminen
 • Koulutuksista ja toiminnasta tiedottaminen ja yhteydenpito toiminnan piirissä¤ oleviin henkilöihin
 • Toiminnan tilastointi, kehittäminen ja arviointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen (tietosuoja-asetuksen 6 artikla, 1 a-kohta).

4 Kerättävät henkilötiedot

Kaikilta rekisteröidyiltä kerätään seuraavia tietoja:

 • Perustiedot: nimi, syntymäaika
 • Yhteystiedot: postiosoite, puhelin, sähköpostiosoite

5 Tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

6 Tietojen luovutta-minen tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille eikä siirretä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Tietojen säilytysaika

Tietoja voidaan säilyttää toimintaan osallistumisen päätyttyä (ellei suostumusta peruuteta sitä ennen). Vapaaehtoisten tietoja säilytetään viisi vuotta.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
 • saada pääsy itseään koskeviin tietoihin ja saada jäljennökset tiedoista, ellei ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.
 • pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot.
 • poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) tai oikeus peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn, jolloin tiedot poistetaan.
 • rajoittaa tietojen käsittelyä, jos käsiteltävät tiedot ovat rekisteröidyn mielestä. virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai rekisteröity on vastustanut niiden käsittelyä

Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

9 Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle.

Linkki Tietosuojavaltuutetun toimiston sivulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinnumero on 029 5666 700, osoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

 

1 Rekisterinpitäjä ja verkkokaupan yhteyshenkilö

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbund för gamlas väl ry (VTKL)
Y-tunnus 0215403–8
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Katri Hämäläinen, talous- ja henkilöassistentti
katri.hamalainen(at)vtkl.fi
puh. 050 309 7847

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hallinnoida Vanhustyö-lehden tilaustietoja postituksen ja laskutuksen toteuttamiseksi.

Käsittelyn oikeusperusteena on sopimus tilaajien osalta ja oikeutettu etu muiden mahdollisten vastaanottajien ja laskutuksen osalta.

3 Rekisterin nimi

Vanhustyö-lehden tilaajarekisteri.

4 Kerättävät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • yritys ja Y-tunnus
 • verkkolaskutusosoite
 • postiosoite
 • puhelin
 • sähköpostiosoite
 • asiakasnumero
 • asiakastilin perustamispäivämäärä
 • tilaushistoria

5 Rekisterin tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ja hänen tekemästään tilauksesta.

Vanhustyö-lehti postitetaan myös Vanhustyön keskusliiton jäsenjärjestöille osana jäsentoimintaa.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai viranomaisilta.

6 Tietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja ei siirretä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

VTKL voi käyttää toiminnassaan alihankkijoita, kuten verkkokaupan tietojärjestelmätoimittajaa. Alihankkijat toimivat tehtävässä rekisterinpitäjän lukuun ja heidän kanssaan on sovittu tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelystä.

7 Tietojen säilytys

Tilaajarekisterin tietoja säilytetään vähintään lehtitilauksen keston ajan ja muutoin niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista verkkokaupan toiminnan kannalta.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy käsiteltyihin tietoihin
 • pyytää tietojensa oikaisua ja poistoa
 • valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle (linkki Tietosuojavaltuutetun sivulle)

Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

1 Käsiteltävät henkilötiedot

Vanhustyön keskusliiton (VTKL) toiminnassa käsitellään seuraavien henkilöiden tietoja:

 • Liiton tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuvat
 • Palautteenantajat
 • Sidosryhmä- ja yhteistyöorganisaatioiden edustajat
 • Uutiskirjeiden tilaajat
 • Vanhustenviikon aineistojen tilaajat

2 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbund för gamlas väl ry
Y-tunnus 0215403–8
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Merja Lankinen, viestintäjohtaja
merja. lankinen(at)vtkl.fi
puh. 050 421 0762

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käyttötarkoitus on VTKL:n säännöissä määritellyn tarkoituksen toteuttaminen erilaisten toimintamuotoien, viestinnän ja vaikuttamistoiminnan avulla. Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti viestintää ja yhteydenpitoa varten sekä huolehtiaksemme sopimuksiin perustuvista velvoitteista tai oikeuksista.

Käsittelemme henkilötietoja seuraavissa toiminnoissamme:

Vanhustenviikon materiaalitilaukset

 • Uutiskirjeet
 • Ajankohtaisista asioista, kampanjoista, kannanotoista, tapahtumista, tilaisuuksista ja vaikuttamistoiminnan teemoista tiedottaminen ja viestiminen
 • Kyselyiden toteuttaminen ja palautteiden kerääminen
 • Sidosryhmä- ja yhteistyösuhteiden hallinnointi, hoitaminen ja kehittäminen

Henkilötietojen oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu (suoramarkkinointi).

Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

4 Kerättävät tiedot

VTKL käsittelee seuraavia, käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, kuten:

Perustiedot:

Etu- ja sukunimet

 • Tehtävänimike
 • Organisaatio
 • Yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelin)
 • Sähköpostiviestintää koskeva suostumustieto

Mahdolliset lisätiedot

 • tapahtumiin osallistumiseen liittyvät seikat, kuten erityisruokavaliot
 • yhteistyöhön tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. uutiskirjeet, palautteet, tilaisuudet)
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot evästeiden kautta

5 Rekisterin tietolähteet

Tiedot saadaan ensisijaisesti henkilöltä itseltään hänen tilatessaan materiaalia, uutiskirjeitä, osallistumalla kyselyihin, liiton tilaisuuksiin tai kampanjoihin tai antamalla palautetta.

Yhteistyökumppanien tiedot saadaan sopimussuhteen tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja sopimussuhteen aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä suhteessa muutoin saaduista tiedoista.

Viestintärekisterin henkilötietoja voidaan kerätä rekisteröidyn edustamalta sidosryhmältä, julkisista ja ammatillisista sosiaalisen median verkostoista, yhteystietopalveluiden tarjoajilta.
Erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin kutsuttavien tietojen kerääminen voi perustua myös kolmannen osapuolen suositteluun.

IP-osoite- ja evästetiedot voivat tallentua VTKL:n verkkosivustojen käytön yhteydessä.

6 Tietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti ulkopuolisille. Mahdollinen luovutus perustuu silloin aina lainsäädäntöön perustuvaan velvollisuuteen tai oikeuteen tai rekisteröidyn suostumukseen.

Tietoja ei siirretä pääsääntöisesti EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle lukuun ottamatta mahdollisia pilvipalveluita koskien tietojen analysointia. Noudatamme tietojen siirrossa käytetään EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojavaltuutetun toimiston suositusten mukaisia suojatoimenpiteitä.

VTKL voi käyttää toiminnassaan alihankkijoita, kuten uutiskirjealustojen tai postituspalveluiden toimittajia, jotka toimivat tehtävässä rekisterinpitäjän lukuun ja joiden kanssa sovitaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelystä.

VTKL ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kaupallisiin tarkoituksiin eikä kolmansille osapuolille.

7 Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään keräämisperusteen mukaisesti määritelty aika, johon voi vaikuttaa lainsäädäntö, viranomaismääräykset tai sopimukset. Poistamme tiedot, kun niiden käsittelyyn ei ole perustetta.

Tiettyä tapahtumaa koskevat osallistumista koskevat tiedot poistetaan tapahtuman jälkeen.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja säilytetään evästeen tyyppiin perustuen enintään kolme vuotta.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy käsiteltyihin tietoihin
 • pyytää tietojensa oikaisua ja poistoa
 • valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle (linkki Tietosuojavaltuutetun sivulle)

Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

1 Käsiteltävät henkilötiedot

Ystäväpiiri-toiminnassa® käsitellään seuraavien henkilöiden tietoja:

 • Ystäväpiiri-ohjaajakoulutukseen hakijat ja osallistujat
 • Ystäväpiiri-ohjaajat ja kouluttajat
 • Ystäväpiiri-kokemusasiantuntijat
 • Ystäväpiiri-ryhmäläiset

2 Rekisterinpitäjä ja toiminnan yhteyshenkilö

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
Y-tunnus 0215403–8
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Tarja Ylimaa, Ystäväpiiri-toiminta®, vastaava alueohjaaja
tarja.ylimaa@vtkl.fi, puh. 050 402 2528

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Vanhustyön keskusliitto käsittelee henkilötietoja, jotka ovat tarpeen ja välttämättömiä Ystäväpiiri-toiminnan® toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • Ystäväpiiri-koulutusten®, tapahtumien ja täydennyskoulutusten järjestäminen
 • Koulutuksista ja toiminnasta tiedottaminen ja yhteydenpito toiminnan piirissä oleviin henkilöihin
 • Toiminnan tilastointi, kehittäminen ja arviointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohtaan rekisteröidyn suostumus ja oikeutettuun etuun huolehtia palkkioiden maksamisesta ja kirjanpidosta.

4 Kerättävät henkilötiedot

Kaikilta rekisteröidyiltä kerätään seuraavia tietoja

 • Perustiedot: nimi, syntymävuosi
 • Yhteystiedot: postiosoite, puhelin, sähköpostiosoite
 • Taustaorganisaation nimi (työnantaja tai vapaaehtoistyön taho)
 • Erityisruokavaliotiedot, muut tapahtumiin osallistumiseen vaikuttavat seikat

Ystäväpiiri-ohjaajakoulutukseen hakijat:

 • Koulutus- tai osaamistaustatiedot

Ystäväpiiri-koulutuksen käyneet ohjaajat:

 • Koulutusvuosi ja -paikkakunta

Ystäväpiiri-kouluttajat ja kokemusasiantuntijat

 • Palkkioiden maksua varten tarvittavat tiedot

Ystäväpiiri-kokemusasiantuntijat

 • Ryhmään osallistumisvuosi ja perehdyttämisajankohta

5 Tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

6 Tietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille eikä siirretä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Tietojen säilytysaika

Tietoja voidaan säilyttää toimintaan osallistumisen päätyttyä (ellei suostumusta peruuteta sitä ennen):

 • ohjaajakoulutukseen hakijoiden tietoja 12 kuukautta hakemuksen saapumisesta
 • ohjaajien ja kouluttajien tietoja enintään kymmenen vuotta
 • kokemusasiantuntijoiden tietoja kaksi vuotta
 • Ystäväpiiri-ryhmäläisten tietoja viisi vuotta

Tiettyä koulutusta tai jäsentapahtumaa koskevat ruokavalio- tai muut osallistumista koskevat tiedot poistetaan koulutuksen tai tapahtuman jälkeen.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • saada pääsy itseään koskeviin tietoihin ja saada jäljennökset tiedoista, ellei ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta
 • pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot
 • poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) tai oikeus peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn, jolloin tiedot poistetaan
 • rajoittaa tietojen käsittelyä, jos käsiteltävät tiedot ovat rekisteröidyn mielestä virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai rekisteröity on vastustanut niiden käsittelyä

Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

9 Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle.

Linkki Tietosuojavaltuutetun toimiston sivulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinnumero on 029 5666 700, osoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.