Om förbundet

Centralförbundet för de gamlas väl

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry är landets största nationella organisation för service och arbete för äldre. Förbundet utför äldrepolitiskt påverkningsarbete och intressebevakning för sina 300 medlemmar för att trygga äldre människors och åldringars välbefinnande, funktionsförmåga och sociala trygghet.

Förbundets syfte är att främja välbefinnande och delaktighet bland åldringar och äldre personer samt förbättra deras levnadsförhållanden och trygghet i vardagen. Förbundet främjar även den åldrande befolkningens förberedelse inför åldrandet.

Centralförbundet för de gamlas väl bidrar på ett mångsidigt sätt till främjande av den åldrande befolkningens välbefinnande och sociala trygghet genom att delta i beredning av lagstiftning, göra ställningstaganden och arbeta i arbetsgrupper inom olika organisationer. Förbundet deltar bland annat i regeringens spetsprojekt.

Förbundet deltar i egenskap av organisation inom äldrearbetet i beredning av lagstiftning, i statsförvaltningens kommitté- och arbetsgruppsarbete samt som medlem i verksamhet inom nationella samarbetsorganisationer (bl.a. STEA, SOSTE och Välmåendebranschen HALI inom Finlands Näringsliv EK). Förbundet samarbetar också aktivt med många ministerier, social- och hälsovårdsorganisationer samt myndigheter samt gör utlåtanden och ställningstaganden i frågor som rör äldrevården och äldrearbetet samt äldre i allmänhet.

Förbundet fungerar som intressebevakare för sina medlemsorganisationer och stöder sina medlemmar genom att erbjuda ett stort och brett utbud av utbildningar, aktuell information, handledning och rådgivning för utveckling av verksamheten samt nätverk för spridande av information och erfarenheter. Organisationer och sammanslutningar över hela Finland är medlemmar i förbundet. Bland medlemmarna finns både lokala och nationella aktörer, som utför ett mångsidigt och högklassigt arbete för de äldres väl.

En bred grupp av nationella och lokala aktörer deltar i förbundets administration genom styrelse- och fullmäktigearbetet.

De gamlas vecka hör till vårt lands äldsta temaveckor. Förbundet uppmuntrar sammanslutningar och organisationer att ordna verksamhet för äldre i synnerhet under De gamlas vecka och producerar mycket material för att ge idéer till evenemang som kan ordnas under De gamlas vecka. Förbundet ordnar varje år De gamlas vecka nationella huvudfest och andra betydande evenemang med anknytning till äldre.

Förbundet ger ut tidningen Seniorarbete, som erbjuder ett omfattande informationspaket om aktuella frågor som rör åldrande och äldrearbete samt impulser för utveckling av arbetet för yrkespersoner och beslutsfattare.

Våra verksamhetsformer