Ajankohtaista

Luonnon ja hyvinvoinnin välinen yhteys vanhustyössä

Iäkäs pariskunta sauvakävelee syksyisellä tiellä.

Luontoympäristöjen ja -elementtien hyödyntäminen hoito-, hoiva- ja kuntoutustyössä tarjoaa paljon mahdollisuuksia vanhuspalveluiden kehittämiselle. Luontoperustaiseen toimintaan kannustaa tutkimustieto luonnon myönteisistä vaikutuksista ikäihmisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin.

Moni meistä virkistäytyy veden äärellä, rauhoittuu metsän suojassa tai nauttii puutarhatöistä ja itse kasvattamistaan kasvimaan antimista. Omaehtoisen luonnossa virkistäytymisen lisäksi luontoympäristöjä ja -elementtejä voidaan hyödyntää hoito-, hoiva- ja kuntoutustyössä. Vanhustyössä ammatillinen luontoperustainen toiminta voi olla osa ikäihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä.

Tutkittua tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista

Tutkimusten pohjalta tiedetään, että luonnolla voi olla myönteisiä vaikutuksia ikäihmisten terveydentilaan, elämänlaatuun, mielialaan, kognitiivisiin taitoihin sekä sosiaalisiin suhteisiin. Erityisesti muistisairaiden henkilöiden kohdalla kiinnostavaa on tutkimustieto puutarha- ja viherympäristöissä oleskelun ja toimimisen yhteydestä levottomuuden vähenemiseen ja unen laatuun.

Rauhoittavan, virkistävän ja stressiä vähentävän vaikutuksen lisäksi luonto moniaistisena ja toiminnallisena ympäristönä voi tukea fyysistä aktiivisuutta, ylläpitää motorisia taitoja ja tuottaa onnistumisen kokemuksia ongelmanratkaisua edellyttävien tehtävien, kuten puutarhatyöskentelyn, muodossa.

Vanhuksissa on kuitenkin paljon heitä, jotka eivät itse tai edes avustettuina pääse luontoon. Heidän kohdallaan luontoyhteyttä voidaan tukea sisätiloihin tuotavien luontoelementtien avulla. Ohjattu luontoperustainen toiminta asumispalveluissa voi olla yksi keino vähentää yksinäisyyden tunnetta ja vahvistaa asukkaiden yhteenkuuluvuutta.

Luontoperustaisen toiminnan käytäntöjä

Ammatillinen luontoperustainen toiminta tunnetaan Suomessa myös termillä Green Care. Toiminnan lähtökohtana on luontokokemuksen sekä osallisuuden mahdollistaminen tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti. Green Care -toimintaympäristöjä ovat muun muassa metsät, vesistöt, puutarhat, maatilat ja kaupunkien viher- ja puistoalueet. Luontoelementtejä voidaan tuoda myös sisätiloihin ja Green Care -toimintaa toteuttaa eläinavusteisesti eli vuorovaikutuksessa toimintaan soveltuvien eläinten kanssa.

Vanhuspalveluista löytyy esimerkkejä luontoperustaisen toiminnan kokeiluista, mutta myös vakiintuneita käytäntöjä. Toiminnan suunnittelussa oleellista on huomioida luontoympäristö ja sen toiminnalliset elementit vanhuksen toimintakyvyn näkökulmasta. Toiminnassa tulee varmistaa luontoympäristön esteettömyys ja turvallisuus sekä varsinkin muistisairaiden henkilöiden kohdalla huomioida henkilön herkkyys luontoympäristön väreille, äänille ja tuoksuille.

Green Care -toiminnan juurtuminen edellyttää sitoutumista

Luontoperustaisen toiminnan juurruttamisen kulmakiviä ovat työyhteisön, esimiesten ja johdon sitoutuminen kehittämiseen sekä toiminnan ammatillisuuden vahvistaminen henkilöstöä kouluttamalla. Oleellista on myös tuntea Green Care -toiminnan eettiset lähtökohdat.

Green Care -toiminnan tavoitteellisuus ja jatkuvuus jäävät helposti toteutumatta, mikäli toiminta työyksikön sisällä henkilöityy liiaksi yksittäiseen työntekijään tai toiminnan ammatillisia lähtökohtia ei tunneta. Tällöin saavuttamatta voivat jäädä vaikutukset, joita luontoperustaisella toiminnalla vanhusten hyvinvointiin ja toimintakykyyn parhaimmillaan on.

Vanhuspalveluiden tarve on maassamme suuri, ja palveluiden kysyntä kasvaa. Luontoperustaiseen toimintaan sisältyy paljon kehittämispotentiaalia, joka on hyödynnettävissä sekä ikääntyneen väestön ennaltaehkäisevissä palveluissa että asumispalveluissa, kuntoutuksessa ja vaikkapa muistisairaiden pitkäaikaisen hoivan palveluissa.

Luontoperustaisen toiminnan esimerkkejä vanhuspalveluissa

• eläinvierailut asumisyksiköihin
• maatilalla toteutettava luontoperustainen päivätoiminta
• eläinavusteinen toiminta, kuten kesäkanalatoiminta palvelutalojen yhteydessä
• aistihuoneet ja -puutarhat
• puutarha- ja kasvilavatyöskentely asumispalveluiden yhteydessä
• teknologian avulla tuotettavat luontokokemukset, kuten luontoäänet, seinälle heijastettavat luontokuvat ja virtuaaliset metsäkävelyt

Teksti: Johanna Hirvonen, yliopettaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk


Lähteet

Cagliardi, C. & Piccinini, F. (2019). The use of nature – based activities for the well-being of older people: An integrative literature review. Archives of Gerontology and Geriatrics 83, 315–327.

Luke & GCF ry. 2021. Suomalainen Green Care: Green Care -toimintatavan käsikirja & LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatutyökirja. Luonnonvarakeskus ja Green Care Finland ry.

Nicholas, S., Giang, A. & Yap, P. (2019). The effectiveness of horticultural therapy on older adults: A systematic review. The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine 20 (10).

Yeo, N., Elliott, L., Bethel, A., White, M., Dean, S. & Garside, R. (2020). Indoor nature interventions for health and wellbeing of older adults in residential settings: A systematic review. The Gerontologist 60 (3), 184–199.