Ajankohtaista

VTKL:n lausunto valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 35 §:n väliaikaisesta muuttamiseen

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) jätti lausunnon liittyen valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 35 §:n väliaikaisesta muuttamiseen. Liitto pitää esitystä perusteltuna tässä taloudellisessa tilanteessa sekä kiinteistönomistajien että kiinteistöissä asuvien ikääntyneiden henkilöiden kannalta. Liiton jäsenyhteisöjen omistamat ARA-kohteet ovat ikääntyneiden henkilöiden palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen käytössä tai ns. senioriasumisen kohteina.

  • Arava-asetuksen 35 §:ää esitetään muutettavaksi väliaikaisesti siten, että valtion asuntorahastosta myönnettyjen vuokra- ja asumisoikeustalojen aravalainojen vuosimaksuja ei tarkistettaisi vuonna 2023. Vuosimaksut pysyisivät siten vuoden 2022 tasolla. Ympäristöministeriöin muistioluonnoksen mukaan kyseessä olisi kertaluonteinen toimenpide poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa kiinteistön hoitoon kohdistuu monilta osin kustannuspaineita. Jättämällä aravalainojen vuosimaksutarkistukset väliin hillittäisiin vuokrien ja käyttövastikkeiden korotuspaineita asukkaiden elinkustannusten muutenkin noustessa nopeasti. Toimenpiteellä varattaisiin myös lainansaajille aikaa suunnitella ja hakea taloutta tasapainottavia lainakohtaisia toimenpiteitä.
  • Aravalain nojalla vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamista, hankintaa tai perusparantamista varten otettujen lainojen vuosimaksujen suuruus riippuu kuluttajahintaindeksin muutoksista. Vuonna 2023 tehtävien aravalainojen vuosimaksujen tarkistusten suuruus perustuu vuoden 2022 heinäkuun kuluttajahintaindeksin muutokseen. Voimassa olevien säännösten mukaisesti tehtyinä tarkistukset olisivat siten 7,8 prosenttia tai 9,3 prosenttia, mikä tarkoittaisi huomattavasti totuttua korkeampia tarkistuksia.

VTKL toteaa lausunnossaan, että vuosimaksujen tarkistuksesta luopuminen vuonna 2023 helpottaisi jäsenyhteisöjen taloutta. Se osaltaan vähentäisi painetta korottaa tältä osin vuokria, kun niitä seuraavan kerran määritetään ja vahvistetaan, tai pienentäisi korotuksen tarvetta. Kiinteistöjen ylläpitokulut ovat nousseet voimakkaasti, noin 10 prosenttia ja paikoin jopa 30 prosenttia Omakustannusperiaatteen noudattaminen aiheuttaa kuitenkin sen, että korotuspainetta on silti jatkossa, muiden ylläpito- ja huoltokustannusten voimakkaan nousun takia. Kiinteistön välttämättömistä korjaus- ja huoltotoimenpiteistä joudutaan huolehtimaan, mutta on todennäköistä, että kiinteistön muista ei-pakollisista korjaus- tai perusparannustoimenpiteistä joudutaan tinkimään. Pidemmällä aikavälillä tämä ei kiinteistön eikä toiminnan kannalta ole toivottavaa kehitystä.

VTKL arvioi lausunnossaan, että vastaava vuosimaksujen tarkistamisesta koskeva helpotus on tarpeen myös seuraavan vuoden osalta. Myös ajallisia tai määrällisiä helpotuksia lainanlyhennysten viivästyskoron määrään tulisi voida harkita, mikäli toimija ei pystyisi lyhentämään lainaa määräajassa taloudellisten syitten takia. Tässä harkinnassa tulisi kiinnittää huomiota toimijan kokoon, kohteen käyttötarkoitukseen ja lainarasituksen määrään.

Linkki lausuntoon:

VTKL:n lausunto valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 35 §:n väliaikaisesta muuttamiseen