Ajankohtaista

Näkymättömyyden verhon raottaminen

Kaksi vanhempaa naista saateenkaari-kulkueessa.

Sateenkaarihistorian jäljet ja näkymättömyyden verho vaikuttavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämään vielä heidän eläkevuosinaan. Vanhustyön keskusliiton uudella Sateenkaariseniorit näkyviksi -hankkeella pyritään lisäämään sateenkaarisenioreiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta Pohjois-Pohjanmaalla.

Sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ikääntyneet, eli sateenkaariseniorit ovat eläneet ajassa, jossa yhteiskunta leimasi heidät rikollisiksi ja sairaiksi ja pyrki aktiivisesti tekemään heistä näkymättömiä. Sateenkaarihistorian jäljet ovat pitkät ja vaikuttavat sateenkaarisenioreiden elämään yhä, jatkaen näkymättömyyden verhoa myös eläkevuosille.

Myös yhteiskunnalliset asenteet ja ilmapiiri vaikuttavat sateenkaarisenioreiden osallisuuteen ja mahdollisuuteen ikääntyä avoimesti omana itsenään. Sateenkaarivähemmistössä ikääntymiseen liittyykin moninaisia erityispiirteitä, joita ikääntyneiden palveluissa tulisi osata ottaa huomioon.

Vanhustyön keskusliitolla on alkanut uusi kolmivuotinen (2024–2026) Sateenkaariseniorit näkyviksi -hanke. Hankkeella pyritään lisäämään sateenkaarisenioreiden osallisuutta Pohjois-Pohjanmaalla, vähentämään heidän yksinäisyyden kokemuksiaan ja syrjäytymistä sekä lisäämään ikääntyneiden parissa työskentelevien ammattilaisten moninaisuusosaamista.

Haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä

Sateenkaariseniorit ovat haavoittuvassa asemassa ja kohtaavat niin ikääntymiseen liittyviä haasteita, kuten muistisairauksia, toimintakyvyn laskua ja yksinäisyyttä, mutta myös vähemmistöön kuulumiseen liittyviä haasteita, kuten syrjintää ja epäasiallista kohtelua, itsesyrjintää ja näkymättömyyttä.

Euroopan unionin perusoikeusviraston kyselytutkimuksen (2020) mukaan 26 prosenttia suomalaisista sateenkaarisenioreista on kokenut syrjintää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuulumisen takia. Suomalaisen selvityksen mukaan 30 prosenttia sateenkaarisenioreista on jättänyt palveluita käyttämättä epäasiallisen kohtelun tai syrjinnän pelon vuoksi. Palveluiden välttelyllä voi olla kokonaisvaltaisia vaikutuksia sateenkaarisenioreiden hyvinvointiin, esimerkiksi sairauksia voi jäädä hoitamatta tai yksinäisyys lisääntyä, kun palveluihin hakeutumista ei koeta turvalliseksi.

Jos ihminen kohtaa syrjintää ja huonoa kohtelua koko elämänsä ajan, voivat vaikeat muistot ja kokemukset kasautua ja näkyä erilaisina haasteina ja selviytymiskeinoina ikääntyessä. Yhteiskunnassa, jossa ei ole ollut tilaa moninaisuudelle, on niin kutsutusta kaapista voinut kehittyä turvapaikka sateenkaariseniorille. Tällä tarkoitetaan sitä, että sateenkaariseniori salaa oman identiteettinsä joko kaikilta ihmisiltä ja läheisiltään tai valikoiden esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta suojatakseen itseään syrjinnältä ja huonolta kohtelulta.

Oman elämän ja todellisen identiteettinsä salaaminen voi kuitenkin olla raskasta ja etäännyttävää. Avainasemassa sateenkaarisenioreiden yhdenvertaisuuden edistämisessä on moninaisuusosaamisen lisääminen ikääntyneiden palveluissa, jotta sateenkaariseniorit pystyisivät luottamaan, että näissä palveluissa minua kohdellaan yhdenvertaisesti ja olen tervetullut tänne omana itsenäni.

Tämä onkin myös yksi Sateenkaariseniorit näkyviksi -hankkeen tavoitteista. Hankkeessa tullaan kouluttamaan ammattilaisia Pohjois-Pohjanmaalla sateenkaarisenioreiden kohtaamisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä palveluissa. Lisäksi hankkeessa tullaan tekemään selvitys, jolla pyritään saamaan tietoa sekä sateenkaarisenioreiden näkymättömyydestä ja yksinäisyyden kokemuksista, että ammattilaisten kokemuksista ja osaamistarpeista. Selvityksen tuloksia hyödynnetään sateenkaarisenioreiden vertaistoiminnan suunnittelussa ja palveluiden kehittämisessä.

Vertaistoiminnalla yhteenkuuluvuuden ja nähdyksi tulemisen kokemuksia

Hankkeessa tullaan järjestämään sateenkaarisenioreille Pohjois-Pohjanmaan alueella vertaisryhmiä ja yksilötukea sekä avointa matalan kynnyksen toimintaa. Kansainvälisten tutkimusten mukaan yksinäisyyttä kokevat sateenkaariseniorit kaipaavat erityisesti vertaistensa seuraa. Muita sateenkaarisenioreita tapaamalla syntyy yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia. Toimintaa suunnitellaan yhteistyössä sateenkaarisenioreiden kanssa ja jos ryhmän toiveena on esimerkiksi lähteä yhdessä tutustumaan paikallisten järjestöjen toimintaan, pyritään tämä mahdollistamaan. Vertaisten kanssa kynnys osallistua toimintaan voi madaltua, kun asioita tehdään yhdessä.

Vertaistoiminnan lisäksi hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoimintaa. Hankkeessa tullaan kouluttamaan niin kutsuttuja vertaismentoreita, eli sateenkaarisenioreita, jotka toimivat esimerkiksi vertaisryhmien ryhmänohjaajina ja keskustelutukena. Vertaismentorit pystyvät tarjoamaan sateenkaarisenioreille ymmärrystä ja vertaisuuden kokemuksia sekä rohkaisemaan heitä mukaan toimintaan. Halutessaan vertaismentorit voivat toimia myös hankkeen kokemusasiantuntijoina ja jakaa näin omia elämänkokemuksiaan esimerkiksi ammattilaisille.

Sateenkaariseniorit ovat näkymätön ryhmä Pohjois-Pohjanmaalla, minkä vuoksi erityishuomiota kiinnitetään myös etsivään vanhustyöhön. Sateenkaarevaa etsivää vanhustyötä kehitettäessä hyödynnetään tietoa alueilta, missä sateenkaarisenioreita on jo onnistuneesti tavoitettu ja saatu sateenkaarevan vertaistoiminnan piiriin. Pohjois-Pohjanmaa on laaja alue ja maakunnassa on 30 kuntaa, joten yhteistyö eri toimijoiden kesken on avainasemassa, jotta sateenkaarisenioreita tavoitetaan mahdollisimman laajasti koko hyvinvointialueelta. Hankkeessa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Sateenkaariseniorit ry:n sekä Transfeminiinit ry:n kanssa.

Kirjoittajat ovat Vanhustyön keskusliiton uuden kolmevuotisen Sateenkaariseniorit näkyviksi – hankeen vastaava projektikoordinaattori Suvi Kehälinna ja projektikoordinaattori Laura Väihkönen.


Artikkeli on julkaistu Vanhustyö-lehdessä 2-3/2024.