På svenska

Med uppgift att främja äldre människors välbefinnande

Centralförbundet för de gamlas väl är landets största riksomfattande takorganisation för organisationer som arbetar för äldre människor och åldringar.

Centralförbundet har verkat sedan år 1949 och dess uppgift är att främja åldringars välbefinnande, funktionsförmåga och social trygghet samt att fungera som intressebevakare för tredje sektorn.

Förbundet har som medlemmar 320 allmännyttiga aktörer inom äldrearbete på olika håll i Finland. Medlemmar är både lokala och riksomfattande föreningar och stiftelser.

Våra verksamhetsformer

  • Ålderspolitisk påverkning och intressebevakning
  • Stöd till medlemsorganisationerna
  • Handledning och gruppverksamhet för ålderstigna människor
  • Utvecklingsverksamhet och utbildning

Centralförbundet är som sakkunnig organisation med beredningsarbetet för lagstiftning m.m. i anslutning till äldreomsorg och servicesystem. Dessutom has förbundet aktivt samarbete med många organisationer inom social- och hälsovården och myndigheterna.

Centralförbundet verkar i intimt samarbete med sina medlemssamfund bl.a. genom att anordna regionala och riksomfattande kurser och konferenser. I förbundets administration deltar genom styrelse- och fullmäktigearbete en stor skara riksomfattande och lokala sakkunniga.

Värdena är

  • Vårt arbete kommer från hjärtat.
  • Vi verkar genom från de minsta borden till de största salarna.
  • En värdig ålderdom är en mänsklig rättighet. Alltid.

De gamlas dag och vecka

De gamlas dag har firats i Finland sedan år 1954. Dagen firas alltid första söndagen i oktober och därpå följande vecka är de gamlas vecka. För veckan väljs ett tema och en affisch om ämnet samt stimulansmaterial produceras. Fester och andra evenemang där uppmärksamhet fästs vid äldre människor och deras frågor arrangeras under veckan på olika håll i landet.

Renoveringsrådgivningen gör det möjligt att bo hemma längre

Centralförbundet för de gamlas väl har 15 regionala renoveringsrådgivare som bistår veteraner, krigsinvalider och andra äldre människor i att kartlägga och planera bostadens behövliga renoveringsarbeten och i att anhålla om renoveringsunderstöd. Vid behov bistås även vid sökande efter en entreprenör som utför ändringsarbetena. Rådgivningen är avgiftsfri för kunderna.

Vänkretsen-verksamheten

Modellen med Vänkretsen-gruppverksamhet baseras på studier och har etablerats på olika håll i Finland redan i 15 år. Syftet med Vänkretsen-grupper är att lindra och förebygga äldre personers ensamhet och ge stöd i att knyta vänskapsband, och grupperna leds av utbildade Vänkretsen-ledare. Fler än 1 100 personer har utförtVänkretsen-gruppledarutbildningen, som arrangerasav Centralförbundet för de gamlas väl, och fler än 11 000 äldre personer har deltagiti Vänkretsen-grupper.

Läs mer om Vänkretsen-verksamheten

Egenvårdsgruppträning för par – verksamhet

Egenvårdsgruppträning för par -gruppen erbjuder effektivt stöd för äldre par där den ena nyligen fått diagnosen progressiv minnessjukdom.

Läs mer Egenvårdsgruppträning för par – verksamhet

Seniorverksamhet

Seniorverksamheten som stöds av Penningautomatföreningen anordnar i huvudstadsregionen till äldre och äldres anhörigvårdare riktad gruppverksamhet, frivillig verksamhet till stöd för hemmaboende åldringar samt mångsidig rekreations- och informationsverksamhet. Under verksamhetsåret fungerar sammanlagt 11 grupper i huvudstadsregionen. 98 % av deltagarna i grupperna upplever att gruppverksamheten har inverkat positivt på deras välbefinnande.

Materialbanken Vahvike

Centralförbundet för de gamlas väl har inrättat en virtuell materialbank, Vahvike, som innehåller idéer och verksamhetsformer för klubbar, andra regelbundna gruppträff ar och olika former av frivilligarbete. Vahvike innehåller också material och samtalsämnen som kan vara till nytta vid äldreomsorg. Det finska namnet Vahvike är en kombination av orden för att ”förstärka”, ”aktivera” och ”utveckla”.

Om Centralförbundet