Ajankohtaista

Praxis inom naturbaserad verksamhet

Kaksi iäkästä ihmistä sauvakävelee syksyisellä metsätiellä.

Professionell naturbaserad verksamhet kallas i Finland även för Green Care. Utgångspunkten för verksamheten är att möjliggöra naturupplevelser och delaktighet på ett målinriktat, professionellt och ansvarsfullt sätt. Green Care-verksamhetsmiljöerna består av bland annat skogar, vattendrag, trädgårdar, bondgårdar samt grön- och parkområden i städerna. Naturelement kan också tas in inomhus och Green Care-verksamheten kan genomföras med hjälp av djur, det vill säga i växelverkan med djur som lämpar sig för verksamheten.

Inom äldreomsorgen finns det exempel på försök med naturbaserad verksamhet, men även etablerad praxis. Vid planeringen av verksamheten är det väsentligt att beakta naturmiljön och dess funktionella element i relation till den äldres funktionsförmåga. I verksamheten ska man alltid säkerställa tillgängligheten och säkerheten i naturmiljön. Man ska också, i synnerhet med personer med minnessjukdomar, beakta personens känslighet för naturmiljöns färger, ljud och dofter.

Etableringen av Green Care-verksamheten kräver engagemang

Hörnstenarna för etableringen av en naturbaserad verksamhet är arbetslagets, chefernas och ledningens engagemang till utveckling samt utbildning av personal för att stärka yrkeskunskapen. Det är också väsentligt att känna till Green Care-verksamhetens etiska utgångspunkter.

Det är lätt att Green Care-verksamhetens målinriktning och kontinuitet inte förverkligas, om verksamheten inom arbetsenheten identifieras med en enskild arbetstagare eller om man inte känner till verksamhetens professionella utgångspunkter. Då kan det hända att man inte uppnår de effekter som naturbaserad verksamhet i bästa fall har på äldres välbefinnande och funktionsförmåga.
I vårt land finns ett stort behov av äldreomsorg och efterfrågan av tjänsterna ökar. Naturbaserad verksamhet har en stor utvecklingspotential, som kan användas både inom förebyggande tjänster för den äldre befolkningen och inom boendeservice, rehabilitering och exempelvis tjänster för långvarig omsorg av personer med minnessjukdomar.

Text: Johanna Hirvonen