Ajankohtaista

Folkrörelsen Gör ett nummer av åldern i riksdagsvalet

Vanhustyön keskusiiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara.

Centralförbundet för De Gamlas Väl lät utföra en unik enkät om åldersattityder. Enkäten var unik därför att unga medborgare som fyllt 16 år medtogs i målgruppen, men ingen övre åldersgräns sattes alls – åldersattityder har aldrig tidigare utretts med ett så brett åldersspann. Enligt enkäten förhåller sig finländarna positivt till ålderdomen, och de allra äldsta respondenterna berättade med erfarenhetens bröstton att de ser positivare på ålderdomen än de övriga respondenterna.

Efter dessa goda nyheter framkom emellertid den bittra verkligheten om åldersdiskrimineringen i vårt land, eftersom endast en fjärdedel ansåg att samhället förhöll sig positivt till ålderdomen. Respondenterna såg åldersdiskriminering i synnerhet i politikernas tal och inom social- och hälsovårdstjänsterna. Den här informationen var tyvärr ingen överraskning när man jämför resultaten av studien med tidigare studier. Åldersdiskriminering är ett långvarigt fenomen som har pågått från regeringsperiod till regeringsperiod, och för att bryta detta krävs ett brett samarbete över partigränserna.

Många åldrandeforskare som gör internationella besök berättar att de skäms över hur äldre personer i vårt land behandlas. Finland hör till de länder som åldras snabbast i världen och samtidigt är vi ett välmående, stabilt och tryggt samhälle. Finland skulle ha alla förutsättningar att bli ett föregångsland i frågor som rör ett bra åldrande, om medborgarna och beslutsfattarna vill det.

Utgående från enkäten har Centralförbundet för De Gamlas Väl startat en folkrörelse vars mål är att stoppa åldersdiskrimineringen och stärka positiva åldersattityder. Den avgörande faktorn för att ändra riktningen är attityderna och värderingarna bakom dem – värderingar handlar ju helt enkelt om vad som anses vara viktigt. Beslutsfattarna satsar tid, pengar och kunnande på sådant som anses vara tillräckligt viktigt. Förhoppningsvis omsätter de kommande riksdagsledamöterna orden till handlingar och satsar på åldersförståelse, åldersvänlig lagstiftning och skäliga resurser.

Centralförbundet för De Gamlas Väl och förbundets över tre hundra medlemsföreningar har lösningar för att förverkliga en värdefull ålderdom på både nationell och regional nivå. Av de framtida beslutsfattarna förväntar vi oss framför allt följande åtgärder:

  • Visdom i resursanvändning. En nivåförhöjning av finansieringen för äldreomsorgen är nödvändig och det lönar sig särskilt att satsa på förebyggande åtgärder, varvid livskvaliteten kan förbättras och behovet av tunga tjänster flyttas.
  • Lösningar för tillräcklig arbetskraft. Personalstrukturen bör utvidgas, regleringen av vårdbiträdenas arbete och arbetskraftsinvandringen bör underlättas.
  • Beaktande av den äldre befolkningen i planerna för den inre säkerheten både på nationell och kommunal nivå.
  • Tryggande av deltagande. Möjlighet till att sköta ärenden personligen, telefonrådgivning och digitalt stöd hjälper personer i alla åldrar att hänga med i det digitaliserade samhället

Förbundet kallar alla att vara med och bygga Finland till ett föregångsland i frågor som rör åldrande. Gör ett nummer av åldern!

Anni Lausvaara