Ajankohtaista

Uusi hallitusohjelma ikälasien läpi luettuna

Kolme iäkästä naista istuu sohvalla juttelemassa. Kahvikupit kädessä.

Näiden päivien bestseller-listan ykkönen on odotetusti Vahva ja välittävä Suomi – neuvottelutulos tulevaksi hallitusohjelmaksi, joka julkaistiin 16.6.2023. Olemme VTKL:ssa lukeneet ohjelmaa erityisesti ikälasien läpi ja peilaamalla ohjelmaa esiin nostamiimme vaaliteemoihin sekä kansanedustajille toukokuussa lähettämäämme kirjeeseen.

Hallitusohjelma on liitteineen pituudeltaan 243 sivua, ja se sisältää osin hyvinkin yksityiskohtaisia kirjauksia hallituksen tavoitteista. Vaikuttaa siltä, että tulevat hallituskumppanit haluavat tosissaan saada perusasiat kuntoon, talouden raamit huomioon ottaen. Ensivaikutelma hallitusohjelmasta ikääntyvien ihmisen elämän ja palveluiden kannalta on melko positiivinen, mutta myös huolenaiheita löytyy.

Heikommista luvataan pitää huolta ja sosiaali- ja terveyspalvelut sekä hoiva halutaan turvata kaikenikäisille, tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Ikäihmisistä luvataan pitää huolta.

Vanhustenhuollon rahoitus

Nostimme yhtenä vaaliteemanamme esille vanhustenhuollon rahoituksen edellyttämän tasokorotuksen. Tutkijoiden laskelmien mukaan pelkästään vanhustenhuollon korjaaminen pohjoismaiselle tasolle vaatisi lähes 2 miljardia euroa.

Hallitusohjelman mukaan osana investointiohjelmaa tehdään 400 miljoonan kertaluonteinen panostus sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden lisäämiseen ja hoitojonojen purkuun. Lisäksi hallitus vie eteenpäin lukuisia uudistuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvistamiseksi. Muun muassa ennaltaehkäisyä, digitaalisia palveluita, palveluohjausta ja mahdollisuuksia omahoitoon-halutaan vahvistaa. Palvelusetelijärjestelmää ja maksusitoumuksia kehitetään siten, että ne ovat aitoja vaihtoehtoja asiakkaille ja palveluntuottajille. Jos asiakas ei saa tarvitsemaansa julkista palvelua hoitotakuuajan sisällä, on hänellä oikeus saada palveluseteli tai maksusitoumus toisen palveluntuottajan tarjoajan palveluun.

Palvelusetelijärjestelmän kehittäminen VTKL:n kannalta tervetullut tavoite. Jotta palvelusetelit toimisivat halutulla tavalla, tulee niiden arvot määritellä oikein. Nykyisellään palveluseteleiden arvot paikoitellen ovat niin alhaiset, etteivät pienituloiset käytännössä pysty maksamaan omavastuuosuuksia ja vaarana onkin, setelit jäävät käyttämättä.

Vanhustenhoidon henkilöstö

Vanhustenhoidon tilaan vaikuttaa suuresti sote-henkilöstön vaje, jonka hallitus haluaa hallitusohjelmakirjauksen mukaan ratkaista. Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä henkilöstön riittävän määrän ja muun muassa koulutusmäärien riittävyyden varmistamiseksi. Henkilöstömitoituksen noston siirtäminen on mielestämme järkevää, jotta saadaan realistiset edellytykset lain kirjaimen täyttämiselle. Samanaikaisesti henkilöstöresurssin riittävyys tulee kuitenkin turvata myös kotihoitoon ja ennaltaehkäiseviin toimiin.

Hallitusohjelmaan sisältyy sote- ja pelastusalan henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi Hyvän työn ohjelma, johon varataan yhdeksän miljoonan euron määräraha hallituskaudelle. Voimassa oleva nykyinen ympärivuorokautisen hoidon 0,65 henkilöstömitoitus pidetään voimassa hallituskauden ajan. Ympärivuorokautisen hoivan 0,7 henkilöstömitoituksen voimaantuloa siirretään alkamaan 1.1.2028, jotta sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan varmistaa riittävä määrä henkilöstöä.

Hallitus huomioi ohjelmassaan laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi, joka tullaan päivittämään. Laatusuosituksissa painotetaan entistä enemmän hoidon ja hoivan vaikuttavuuden varmistamista. Sen sijaan Kansallista ikäohjelmaa ei mainita ohjelmassa.

Ikäsyrjinnän estäminen

Tehdään iästä numero -kansanliikkeen myötä haluamme kiinnittää huomiota ikäsyrjintään ja sen estämiseen. Hallitusohjelma sisältää lukuisia tarkkaan määriteltyä kirjauksia, joilla vaikutetaan myös ikääntyvien ihmisen elämään.

Hallitusohjelmakirjauksen mukaan myös palveluiden saatavuutta halutaan kehittää erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden ja varmistaen eri väestöryhmien perusoikeuksien yhdenvertaisuuden, ja että palveluiden saatavuus varmistetaan yhdenvertaisesti. Työelämän kehittämistä koskevassa luvussa ohjelmasta löytyy kirjaus, jonka mukaan hallitus torjuu ikäsyrjintää. Kirjauksen mukaan hallitus poistaa iäkkäämpien henkilöiden työllistymistä ja työllistämisen esteitä.

Nähtäväksi jää, miten palveluiden saatavuus ja työelämän yhdenvertaisuus varmistetaan talousraamit huomioon ottaen. Nykyisenkin voimassa olevan sääntelyn mukaan riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut ja muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet tulee turvata yhdenvertaisin perustein kaikille. Me VTKL:ssa jatkamme ikäsyrjinnän estämiseen tähtäävää toimintaamme.

Ikäihmisten digiosallisuus

Hallitusohjelman mukaan tuetaan kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä ikäihmisten digitaitojen kehittymistä. Lisäksi varmistetaan, että palveluita on tarjolla myös heille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluja.

Digiosallisuuden ja palveluiden turvaamisen niille, jotka eivät käytä digitaalisia palveluita, on yksi VTKL:n toiminnan pääteemoista. Olemme tyytyväisiä hallitusohjelman kirjaukseen tältä osin, ja osallistumme jatkossa mielellämme tavoitteen toteuttamiseen. VTKL:n SeniorSurf-toiminta viitoittaa osaltaan tietä digiosallisuutta varmistamalla.

Järjestöjen rahoitus

Hallitus huomioi toimenpiteissään järjestöjen toiminnan monin paikoin julkista sektoria täydentävänä, mistä olemme tyytyväisiä. Huolta herättää kuitenkin hallitusohjelman kirjaus: valtionavustusten tasoa on tarkoitus alentaa vuonna 2027 noin kolmanneksella tämän vuoden tasoon verrattuna.

Tämä leikkaus heikentäisi vakavasti yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevien tilannetta. Sote-järjestöt ovat hyvinvointiyhteiskuntamme kantava voima, jota maallamme ei ole varaa hukata. Yhteiskunnallisesti ja asiakaslähtöisesti kestävällä arvopohjalla toimivat järjestöt organisoivat vapaaehtoistoimintaa, lisäävät toiminnallaan hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tuottavat palveluita jättäen veroeurot Suomeen.