Aluevaalit

Vanhustyön keskusliiton aluevaaliteemat

Aluevaalit ovat merkittävät ikääntyneiden palveluiden tulevaisuutta ajatellen. Vanhustyön keskusliiton aluevaaliteemat korostavat sitä, että vanhat ja ikääntyvät ihmiset tulee nähdä oman elämänsä toimijoina ja yhteiskunnan voimavarana ja että järjestöjen rooli ja niiden ikääntyneille tuottama hyvinvointi tulee huomioida hyvinvointialueiden rakenteissa.

Olen riittävän vanha päättääkseni itse!

1 Ikääntyneiden ääni ei saa hävitä sote-myllerryksessä – osallisuus ja digitaidot ovat avainasemassa

 • Ikääntyvä väestö on voimavara ja heidän osallisuutensa on tärkeää myös sote-uudistuksen jälkeen.
 • Digitaitojen merkitys on kasvussa, joten tukea digitaalisten palvelujen käyttämiseen on oltava tarjolla. Järjestelmien tulee olla saavutettavia ja helposti käytettäviä. Samaan aikaan on tarjottava mahdollisuus osallistua ja saada tukea myös perinteisemmin menetelmin. Etäpalvelut täydentävät muuta palvelutarjontaa.
 • Monimuotoiset ja joustavat asumisratkaisut kunnissa vähentävät raskaampien palvelujen tarvetta. Toimiva yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden kesken on avainasemassa.
 • Vanhusneuvostojen rooli ikääntyneiden osallistamisessa ja kuulemisessa on merkittävä. Niille tulee turvata resurssit.

2 Järjestöt tuottavat hyvinvointia ikääntyneille ja säästöjä hyvinvointialueille – yhteistyön on oltava rakenteissa

 • Järjestöt ovat paitsi merkittäviä palveluntuottajia, ne luovat myös hyvinvointia ikääntyville ja sitä kautta säästöjä, hoivan tarpeen pienentyessä.
 • Mikäli järjestöjen rooli ei ole selkeästi mukana hyvinvointialueen rakenteissa, hyödyt ovat vaarassa jäädä saamatta.
 • Palveluseteli antaa ikääntyvälle vapauden valita palveluntuottaja. Setelin arvo ja sen sisältö on oltava ajan tasalla, jotta itsemääräämisoikeus toteutuu myös käytännössä.
 • Järjestöjen on hyvä hioa liiketoimintaosaamistaan, jotta ne pärjäävät kilpailutuksissa. Toisaalta on huolehdittava siitä, että kuntien osto-osaamista siirtyy hyvinvointialueille. Tarjouspyynnöt on laadittava siten, että pienet ja keskisuuret tarjoajat eivät putoa niiden ulkopuolelle.

Blogikirjoitukset:

Anni Lausvaara puhuu palvelusetelin eduista

Kolme keinoa ikäihmisten palveluiden kehittämiseen palvelusetelillä

Sosiaalineuvos Jaakko Tuomen ajatuksia

Ikääntyneiden ääni ei saa hävitä sote-myllerryksessä – osallisuus ja digitaidot ovat avainasemassa

Eva Stockmann puhuu iäkkäiden kuuntelemisesta ja kuulemisesta

Kuuletko? Hör du mig? Svara när jag frågar!


Teman för välfärdsområdesval

Vanha nainen katsoo kameraan kahvikuppi kädessä. VTKL aluevaalit teemakuva.

Jag är tillräckligt gammal för att bestämma själv!

1 Den äldre befolkningens röst får inte försvinna i social- och hälsovårdsreformens virrvarr – delaktighet och digitala kunskaper spelar en nyckelroll

 • Den äldre befolkningen är en resurs och de äldres delaktighet är viktig även efter social- och hälsovårdsreformen.
 • Betydelsen av digitala kunskaper ökar varför stöd för användning av digitala tjänster måste erbjudas. Systemen ska vara tillgängliga och lätta att använda. Samtidigt ska man ha möjlighet att delta och få stöd via traditionella kanaler. Distanstjänster kompletterar annat tjänsteutbud.
 • Mångsidiga och flexibla boendelösningar i kommuner minskar behovet av tyngre tjänster. Ett fungerande samarbete mellan kommuner och välfärdsområden spelar en nyckelroll.
 • Äldrerådens roll i att delaktiggöra och höra den äldre befolkningen är betydande. Resurser för råden ska tryggas.

2 Organisationer producerar välbefinnande för de äldre och besparingar för välfärdsområdena – samarbete ska finnas i strukturerna

 • Förutom att organisationer är betydande tjänsteproducenter skapar de också välbefinnande för den äldre befolkningen och därigenom besparingar när behovet av vård minskar.
 • Om organisationers roll inte tydligt finns med i välfärdsområdens strukturer, finns det en risk för att gå miste om fördelarna.
 • Servicesedeln ger den äldre befolkningen möjlighet att välja tjänsteproducenten. Sedelns värde och dess innehåll ska vara uppdaterade så att självbestämmanderätten förverkligas även i praktiken.
 • Det är skäl för organisationer att finslipa sina kunskaper inom affärsverksamhet för att kunna klara sig i konkurrensutsättningar. Å andra sidan ska man se till att inköpskompetensen hos kommuner överförs till välfärdsområdena. Anbudsbegäran ska utarbetas så att små och medelstora anbudsgivare inte faller utanför dem.

Aluevaalit järjestetään 23.1.2022 – ennakkoäänestys 12.-18.1.

Sote-uudistuksessa perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja.

Lue lisää aluevaaleista vaalit.fi-sivuilta