Ajankohtaista

Uusi ryhmämalli yksin asuville iäkkäille ihmisille muistipolun alkuvaiheeseen

Iäkkäät ihmiset keskustelemassa yhdessä ryhmässä.

Etenevät muistisairaudet ja yksinasuminen ovat ajankohtaisia ilmiöitä. Yksin asuvat henkilöt, joiden muisti on alentunut, ovat vaarassa jäädä palveluiden ulkopuolelle. Tarvitsemme uudenlaisia toimintatapoja muistipolun alkuvaiheeseen.

Yksinäisyys on yksilöllinen ja lähes aina negatiivinen kokemus. Moni meistä saattaa aika ajoin viihtyä yksin. Kun yksinolo ei ole oma valinta, vaikuttaa se jo lyhyelläkin aikajanalla moneen elämän osa-alueeseen ja hyvinvointiin.

Kun yksinäisyys koskettaa ja muisti mietityttää

Yksinäisyyden kokemuksessa heijastuu ihmisen yksilöllinen elämänhistoria, mahdolliset sopeutumiskeinot ja elämän merkityksellisyyden kokemus. Yksinäisyyttä voi aiheuttaa esimerkiksi sosiaalisen verkoston kaventuminen tai kokemus elämän merkityksettömyydestä.

Yksin asuvat ja etenevää muistisairautta sairastavat henkilöt voivat jäädä vaille tarvitsemaansa vertaistukea ja tietoa. Oikea-aikaisen tiedon ja tuen puute voivat kasvattaa riskiä aliravitsemukseen, terveydentilasta huolehtimisen heikkenemiseen tai lisätä tapaturma-alttiutta. Verkostojen ulkopuolelle jääminen voi kerryttää tyydyttämättömiä tai vastaamatta jääneitä tarpeita.
Pitkäjänteinen tutkimus- ja kehittämistoiminta ryhmätoiminnan taustalla

Ystäväpiiri-ryhmämallista kehitetty Omahoitovalmennus-ryhmä tukee iäkkäitä ihmisiä, joiden muisti on alentunut. Tutkimuksen mukaan Ystäväpiiri-ryhmätoimintaan osallistuneilla muistitoiminnot, psyykkinen hyvinvointi ja elämänlaatu paranivat. Terveyspalveluiden käyttö ja kuolleisuus oli merkitsevästi vähäisempää kuin kontrolliryhmässä.
Omahoitovalmennus-ryhmään osallistuminen paransi puolisoiden elämänlaatua. Muistisairastuneilla tiedolliset taidot kohentuivat, vaikutukset näkyivät kielellisessä sujuvuudessa ja kellotaulutestissä jopa puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen.

Tavoitteellinen ryhmätoiminta tukee osallisuutta ja vahvistaa omahoitotaitoja

Yksin asuville ja yksinäisyyttä kokeville iäkkäille ihmisille suunnatun Omahoitovalmennus-ryhmän tavoitteena on osallistujien voimaantuminen, yksinäisyyden lievittyminen ja uusien ystävien löytäminen. Ryhmää ohjaavat koulutetut Omahoitovalmennus-ohjaajat.

Yksinäisyyttä ja muistisairauksia ymmärtävässä ilmapiirissä keskustellaan yksinäisyyden kokemuksesta, pohditaan tulevaisuutta ja vahvistetaan omahoitotaitoja.

”Meillä on paljon yhteistä ja ymmärrämme toisiamme. Ryhmässä saa rohkeasti puhua, eikä tarvitse vierastaa ketään.”

Osallistujien mukaan tärkeintä ryhmässä on ollut me-henki, luottamus, ja yhteinen huumori. He ovat saaneet ryhmästä vertaistukea ja rohkaistuneet puhumaan muistisairaudesta ja yksinäisyydestä avoimesti.

Kirjoittajat:

Laura Rautiainen, vastaava alueohjaaja, Omahoitovalmennus-toiminta, Vanhustyön keskusliitto
Merja Kahilainen, alueohjaaja, Omahoitovalmennus-toiminta, Vanhustyön keskusliitto
Raita Lehtonen, alueohjaaja, Ystäväpiiri-toiminta, Vanhustyön keskusliitto


Lue lisää toiminnan taustalla olevasta tutkimuksesta:

Jansson A, Savikko N & Pitkälä K. 2018.Training professionals to implement a group model for alleviating loneliness among older people – 10-year follow-up study, Educational Gerontology.

Laakkonen ML, Kautiainen H, Hölttä E, Savikko N, Tilvis R, Strandberg T. & Pitkälä K. 2016. Effects of Self-Management Groups for People with Dementia and Their Spouses – Randomized Controlled Trial. The Journal of American Geriatrics Society.

Pitkälä KH, Routasalo P, Kautiainen H, Sintonen H, Tilvis RS. 2011. Effects of socially stimulating group intervention on lonely, older people’s cognition: a randomized, controlled trial. Am J Geriatr Psychiatry.

Pitkälä H, Routasalo P, Kautiainen H, Tilvis RS. 2009. Effects of Psychosocial Group Rehabilitation on Health, Use of Health Care Services, and Mortality of Older Persons Suffering From Loneliness: A Randomized, Controlled Trial. Journal of Gerontology.

Rautiainen L. 2021. Iäkäs pariskunta uuden elämäntilanteen kynnyksellä – varhaisvaiheessa olevien muistisairaiden ja heidän puolisoidensa kokemuksia Omahoitovalmennus-ryhmästä. Liikuntatieteellisen tiedekunnan laitos, Jyväskylän yliopisto, Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma.