Vuoden vanhusteko -palkinto

Vuoden vanhusteko 2021 –palkinnon haku

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2021 -palkinnonsaajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen ja ilmoita ideasi.

#VuodenVanhusteko #LuontoAntaaVoimaa #Vanhustenviikko #ArvokasVanhuus

Vuoden vanhusteolla tarkoitetaan sellaista tekoa tai hanketta, jonka vaikutukset vanhustyössä ovat tänä vuonna nähtävissä.

Palkinnon avulla halutaan kannustaa vanhustyön menetelmien kehittämiseen ja nostaa vanhustyön arvostusta. Voittaja julkistetaan valtakunnallisen Vanhustenpäivän pääjuhlassa 3.10.2021 Ähtärissä.

Valinnassa käytettävät kriteerit

Palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys, innovatiivisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Eduksi katsotaan, jos palkittu teko/hanke kuvastaa Vanhustyön keskusliiton tämän vuoden teemaa Luonto antaa voimaa – Naturen ger kraft.

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon päättää Vanhustyön keskusliiton ja Ilmarisen arviointiraati. Voittajaorganisaation toivotaan käyttävän palkintosumma (5 000 euroa) hankkeisiin, jotka edelleen edistävät vanhustyötä.

Vuoden vanhusteko -palkinnon hakeminen

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • Teon/hankkeen nimi
  • Miksi teko/hanke tehtiin
  • Teon/hankkeen kuvaus: miten hanke/teko tehtiin ja ketkä siihen ovat osallistuneet
  • Onko kyseessä itsenäinen hanke vai onko se osa jotain suurempaa kehittämiskokonaisuutta
  • Mitkä ovat teon/hankkeen vaikutukset
  • Millä mittareilla näiden tavoitteiden saavuttamista on seurattu
  • Miksi juuri tämä teko/hanke tulisi palkita vuoden vanhustekona
  • Yhteyshenkilön yhteystiedot.

Mukaan voi liittää myös muuta hankkeeseen liittyvää materiaalia kuten kuvan, mainoksen, ilmoituksen. Korkeitaan kaksi liitettä per hakemus.

Linkki Vuoden vanhusteko -hakemukseen

Kilpailun aikataulu

Hakemuksen tulee olla Vanhustyön keskusliitossa perjantaihin 20.8.2021 klo 16 mennessä.

Hakemuksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella oheisen linkin kautta tai postittaa osoitteella Vanhustyön keskusliitto, Merja Lankinen, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Arviointiraati tutustuu kaikkiin hankkeisiin. Voittaja julkistetaan ja palkitaan valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa 3.10.2021 Ähtärissä.

Lisätietoja: viestintäkoordinaattori Merja Lankinen, 050 421 0762, merja.lankinen@vtkl.fi.


Vuoden vanhusteko -palkinto Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeelle

Vuoden vanhustekopalkinnon jakajat ja voittajat
Vasemmalta Minna Huhtamäki-Kuoppala, Päivi Niinistö-Mäkinen, Mailis Salmi ja Outi Pekkarinen. Kuva: Timo Jakonen

Tiedote 4.10.2020

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeen. Hankkeessa kehitettiin alueen palveluja muisti- ja ikäystävällisemmiksi kouluttamalla paikallisia yrittäjiä muistisairaiden ja ikääntyneiden tarpeiden ja kehitysideoiden pohjalta.

Muistisairaat ja ikääntyneet haluavat tehdä itselleen tärkeitä asioita omassa lähiympäristössään ja käyttää paikallisten yritysten palveluja. Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena oli, että yrittäjät ja yritykset kehittävät palvelujaan muisti- ja ikäystävällisemmäksi osatakseen kohdata muistisairaita ja ikääntyneitä asiakkaita paremmin erilaisissa, haasteellisissakin asiakaspalvelutilanteissa.

– Tämä huomionosoitus tulee osaltaan muistisairaille ja läheisille sekä ikäihmisille, joiden arjen kokemusten perusteella hanketta lähdettiin suunnittelemaan. Näiden osaltaan heikkojenkin signaalien perustella lähestyttiin yrittäjiä, ja yrittäjien innokas tempautuminen asiaan hankkeen ensi vaiheista asti on yhden erikoismaininnan arvoinen. Muistiperheiden ja ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen tarvitaan meitä kaikkia. Mahdollisuudet ovat moninaiset, kun vain innostutaan asiasta, sanoo Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala.

Muistisairaiden ja ikääntyneiden kognitiivisten haasteiden mukanaan tuomat muutokset on hyvä huomioida yritysten palveluprosesseissa. Erityistarpeet huomioiva palvelu auttaa muistisairaita ja ikääntyneitä pärjäämään pidempään kotona ja tuo osallistumismahdollisuuksien kautta sisältöä ja onnellisuutta elämään. Yritykset puolestaan saavat vahvuutta osaamiseensa, ideoita tuotteiden, palvelumallien ja liiketoimintansa kehittämiseen.

Muistisairaat ja ikääntyneet osaksi yritysten yhteiskuntavastuullista toimintaa

Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeeseen osallistui alueen 136 yritystä 35 eri toimialalta. Koulutuksien pohjalta 80 prosenttia hankkeeseen osallistuneista yrittäjistä kertoi muuttaneensa toimintatapojaan, selkeyttäneensä palveluitaan sekä satsanneet kiireettömään kohtaamiseen ja henkilökunnan kouluttamiseen. Yrityksissä on mietitty uudelleen tuotteiden esillepanoa sekä opasteiden sijoittelua. Levähdyspaikkoja oli lisätty, lapsiparkkipaikkojen yhteyteen oli yhdistetty senioriparkkipaikkoja. Yrityksissä on kokeiltu erilaisia tapahtumia ikääntyneiden virkistymisen ja sosiaalisen toiminnan lisäämiseksi.

– Yritykset osallistuivat koulutuksiin ja kehittämiseen innostuneella ja positiivisella mielellä. Osalla yrityksistä oli jopa 30 vuoden kokemus muisti- ja ikäihmisten palvelemisesta, mutta silti he kokivat palveluidensa kehittämisen tärkeäksi. Kaikki mukana olleet yritykset myös suosittelivat muita yrityksiä mukaan hankkeeseen, kertoo hankevastaava Päivi Niinistö-Mäkinen.

Hankkeen piirissä on ollut 1768 ikääntynyttä ja muistisairasta tuomassa esille tarpeitaan ja kehitysideoitaan palvelujen kehittämiseksi. 84 prosenttia ikääntyneistä koki, että palvelut ovat tukeneet heitä arjessa ja kotona asumisessa. Toteutetun asiakaskyselyn pohjalta 75 prosenttia ikääntyneistä asiakkaista oli kokenut palvelunlaadun ja vuorovaikutuksen parantuneen muisti- ja ikäystävällisissä yrityksissä.

Vuoden vanhusteko -palkinto jaettiin tänä vuonna Naantalissa

Vuoden vanhusteko -palkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan teon tai hankkeen ajankohtaisuus, innovatiivisuus, esimerkillisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

– Lähellä ja helposti saatavilla olevilla palveluilla on suuri merkitys ikääntyneiden ja muistisairaiden arjen sujuvuuteen. Lisäksi pidimme hyvänä tapaa, jolla hankkeeseen osallistuneet yritykset huomioitiin. Palveluntarjoaja voi ansaitsemallaan sertifikaatilla osoittaa, että hänen yrityksensä on erikoispalvelun osaava toimija. Muisti- ja ikäystävällinen -sertifikaatti on hyvä motivaattori, joka kannustaa kiinnittämään huomiota tärkeään asiaan ja erityiseen asiakasryhmään, Ilmarisen eläkeosaston johtaja Outi Pekkarinen perustelee valintaa.

Eduksi katsotaan, jos palkittu teko/hanke kuvastaa Vanhustyön keskusliiton vuosittaista teemaa, joka tänä vuonna on Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern.

– Tämän vuoden teemamme muistuttaa siitä, että vanhuuteen kuuluu paljon positiivia asioita, siitäkin huolimatta, että julkinen keskustelu vanhuudesta on voittopuolisesti ongelmakeskeistä. Kaikenikäisten ihmisten voimavarojen ja kykyjen arvostaminen on ratkaiseva tekijä yhteiskunnan menestymiselle. Tässä hankkeessa ikäihmiset ja muistisairaat on huomioitu paikallisen yhteisön jäseninä ja toimijoina, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara toteaa.

Ilmarisen rahoittaman Vuoden vanhusteko -palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Palkinto jaetaan vuosittain Vanhustenpäivän pääjuhlassa, jonka Vanhustyön keskusliitto järjestää yhteistyössä kuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa. Tänä vuonna juhlaa vietettiin Naantalissa 4. lokakuuta. Juhla televisioitiin suorana lähetyksenä AlfaTV:ssä ja se on katsottavissa Permanto.fi-palvelussa.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Anni Lausvaara, Vanhustyön keskusliitto, 050 428 5244, anni.lausvaara@vtkl.fi

Viestintäpäällikkö Tiina Malinen, Ilmarinen, 050 42 67847, tiina.malinen@ilmarinen.fi

Toiminnanjohtaja, Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, 0400 919 523, minna.huhtamaki-kuoppala@muistiyhdistys.fi