Ajankohtaista

Helle on terveysriski erityisesti ikääntyneille

Helteen terveyshaitat ovat todennäköisesti merkittävin ilmastonmuutoksen suora terveysvaikutus Suomessa. Ikääntyneet ovat erityisen herkkiä kuumuuden haittavaikutuksille, sillä vanhetessa elimistön lämmönsäätelykyky laskee ja nestehukan riski suurenee.

Teksti: Virpi Kollanus, Päivi Meriläinen ja Timo Lanki – Kuva: Ilkka Vuorinen

Terveyshaittoja lisäävät myös monet sairaudet ja lääkitykset sekä sosiaaliset ja ympäristötekijät, kuten yksin eläminen ja eristäytyneisyys tai helposti ylikuumentuva asunto. Kuumuudesta ja nestehukasta aiheutuu niin lieviä kuin vakaviakin haittoja. Helteellä sairaalahoidon tarve ja kuolleisuus kasvavat erityisesti yli 65-vuotiaiden ja pitkäaikaissairauksista kärsivien keskuudessa. Pitkittyneiden helleaaltojen aikana vaikutukset lisääntyvät voimakkaasti. Joitakin viikkoja kestävistä kuumista jaksoista voi aiheutua Suomessa nykyisin useita satoja kuolemia.

Helle ei ole riski vain kotona asuville ikääntyneille. Kuolleisuus lisääntyy selvästi myös terveyden- ja sosiaalihuollon hoito- ja hoivalaitoksissa, ja valtaosa helleaaltojen aiheuttamista ennenaikaisista kuolemista tapahtuu Suomessa sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla. Tämä osoittaa, etteivät hoitolaitokset ole varautuneet riittävän hyvin kuuman sään haittoihin.

Helteen terveyshaitat ovat ehkäistävissä

Helteen vakavien terveyshaittojen ehkäisy edellyttää herkkien väestöryhmien suojaamista. Varautumista on tärkeää kehittää erityisesti hoito- ja hoivalaitoksissa, joihin sijoittuu ikääntyneitä ja pitkäaikaissairaita. Kaikissa laitoksissa tulisi laatia helteen varalle toiminta- ja valmiussuunnitelmat sekä henkilökunnalle suunnatut ohjeistukset. Keskeistä varautumisessa on pyrkiä parantamaan sisälämpötilojen hallintaa.

Terveyden- ja sosiaalihuollon toimenpiteitä tarvitaan myös kotona asuvien ikääntyneiden suojaamiseksi. Kotihoidon palveluissa pitäisi kiinnittää huomiota hellehaittojen ehkäisyyn mm. ohjeistamalla asiakkaita ja tarvittaessa lisäämällä asiakkaiden terveydentilan seurantaa ja muita palveluita väliaikaisesti.  Perussairauksien hoidossa tulisi myös ennakoivasti ohjeistaa potilaita siitä, kuinka kuumuus vaikuttaa sairauteen tai lääkitykseen.

Helteen terveyshaittojen ehkäisy riippuu viime kädessä paikallistason varautumistoimista. Varautumisessa tulee kiinnittää huomiota akuutteihin toimenpiteisiin, joilla pyritään suojaamaan väestöä ja erityisesti riskiryhmiä voimakkaiden helleaaltojen aikana. Lisäksi on tarpeen pohtia, kuinka hellehaittoja voidaan torjua pidemmällä aikavälillä mm. rakennus- ja kaupunkisuunnittelun avulla. Kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden varautumista tulee myös tukea kansallisilla suosituksilla ja ohjeistuksilla sekä selkeillä linjauksilla eri toimijoiden vastuista ja rooleista toimenpiteiden toteutuksessa.

Lisätietoa helteen terveysvaikutuksista

thl.fi/helle

 


Teksti on osa Vanhustyö-lehdessä 2/2021 julkaistua kirjoittajien artikkelia Ilmastonmuutos vaikuttaa ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin.